Efteruddannelse 

Efteruddannelseskurser 

www.amukurs.dk: Her kan man se 

  • indholdet i de AMU-kurser, som eksisterer indenfor bygningsmaler, skiltetekniker- og autolakerer-fagene 
  • tidspunkterne for, hvornår skolerne udbyder et givent kursus 

www.efteruddannelse.dk: Her tilmelder man sig AMU-kurserne (Siden indeholder herudover en lang række informationer om efteruddannelse)

Offentlige tilskud til efteruddannelse

Der er løntilskud til alle, som er i arbejde – også arbejdsgivere. Løntilskuddet (VEU-godtgørelsen) er i 2018 på 116,22 kr. pr. time. Herudover ydes der også tilskud til befordring. 

Virksomheden søger om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring senest fire uger efter uddannelsens afslutning på efteruddannelse.dk 

Kost og logi

Hvis medarbejderen under et AMU-kursus er indkvarteret uden for sin bopæl, er der ret til tilskud til kost og logi, hvis medarbejderen har mere end 60 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted. 

Tilskuddet til kost og logi udgør max. kr. 500,- pr. overnatning, og tilskuddet udbetales direkte til kursisten til dokumenterede udgifter. Det er overnatningen, der udløser tilskuddet, og der kan derfor på et ugekursus højst udbetales 4 gange kr. 500,-. Tilskuddet afregnes via den skole, kurset er afholdt på. 

Tilskud fra MALKOM – Malerfagets kompetenceudviklingsfond

21. december: Så er der igen åbnet for tilskud fra MALKOM på bygningsmalerområdet (med visse begrænsninger):

Som bekendt yder kompetencefonden MALKOM tilskud til efteruddannelsesaktiviteter for medlemmer af Danske Malermestre og til virksomheder, som har tiltrådt overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. I denne overenskomst (§18) er anført, at der alene ydes tilskud, så længe der er midler i fonden. Gennem de senere år, har der været et stort træk på fonden, og vi er nu i den situation, at der er begrænsede midler til rådighed. 

En enig bestyrelse har på sit møde den 18. december 2018 besluttet på ny at åbne for tilskud til aktiviteter på bygningsmalerområdet. Det maksimale løntilskud nedsættes fra 170,- kr. pr. time til 150,- kr. pr. time.
Virksomheder, som har modtaget  over 50.000,- kr. i tilskud i 2018, kan først søge om tilskud til deltagelse i kurser, som afholdes efter den 1. april 2019.

Danske Malermestre, AutoBranchens ArbejdsgiverForening, Kooperationen og Maleforbundet i Danmark har i forlængelse af overenskomstfornyelsen i 2007 etableret MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond. 

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan kun udbetales støtte, så længer, der er midler i fonden.

Arbejdsgiverne skal indbetale 0,16 pct. af virksomhedens lønsum.

Arbejdsgiverindbetalinger og udbetalinger fra MALKOM administreres af PensionDanmark.

Virksomheden modtager halvårligt – i februar og august – en opkrævning fra PensionDanmark. Opkrævningen er baseret på en beregning af virksomhedens pensionsindbetalinger. 

Der ydes tilskud til medarbejdere, som er ansat i virksomheder, der er medlem af ovenstående arbejdsgiverorganisationer. Herudover ydes der tilskud til medarbejdere i virksomheder, som har indgået tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet i Danmark. 

Der kan maksimalt søges om tilskud til 25 kursusdage pr. medarbejder pr. kalenderår. 

Der ydes tilskud til følgende kurser:

  • Alle AMU-kurser
  • Forberedende og almen voksenuddannelse (FVU og AVU)
  • IKV (AMU)
  • Ordblindeundervisning for voksne
  • Dansk til voksne udlændinge

Anden uddannelse som f.eks. leverandørkurser, lederuddannelser, førstehjælpskurser og supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter kan støttes efter forudgående godkendelse af fondens bestyrelse. 

Satser

Til ovenstående kurser ydes der, som supplement til evt. VEU godtgørelsen tilskud:

Til medarbejdere ansat på overenskomst mellem Danske Malermestre og Malerforbundet (samt tiltrædelsesoverenskomst hertil):
Maksimalt 150,- kr. pr. time. Ved en mindre timeløn vil tilskuddet blive reduceret hertil.

Til medarbejdere ansat på overenskomst mellem Kooperationen og Malerforbundet kan tilskuddet maksimalt være 140 kr. pr. time. Ved en mindre timeløn vil tilskuddet blive reduceret hertil.

Til medarbejdere ansat på overenskomst mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet ydes et tilskud på maksimalt 170,- kr. pr. time. Ved en mindre timeløn vil tilskuddet blive reduceret hertil.

For elever, som ikke er berettiget til VEU-godtgørelse, refunderes den fulde løn op til maksimumssatsen. 

Herudover dækkes evt. deltagerbetaling til AMU kurser. 

Tilskud sendes til virksomheden direkte fra PensionDanmark. 

MALKOM har sin egen hjemmeside, som for tiden er under revision.