EUV - Uddannelsesaftale, læretid, løn – (Uddannelse for voksne, som er fyldt 25 år) 

Uddannelsesaftale

Når du bliver ansat i en virksomhed, skal der oprettes en uddannelsesaftale mellem dig og virksomheden. Det er vigtigt, at den bliver indgået så tæt på starttidspunktet og afleveret til den tekniske skole, du skal gå på. Det er virksomhedens ansvar at få sendt aftalen så hurtigt som muligt til virksomheden. 

I aftalen fastsættes blandt andet læretid, lønforhold og lignende. Du kan se uddannelsesaftaleblanketten på Undervisningsministeriets blanketside

Der findes mange forskellige typer aftaler, og dem kan du læse om i Undervisningsministeriets folder ”Sådan indgår du en uddannelsesaftale”. 

Ophævelse af uddannelsesaftale

De første tre måneder af uddannelsesaftales varighed er prøvetid, hvor hver af parterne kan ophæve uddannelsesaftalen uden begrundelse. Skoleophold regnes ikke med i prøvetiden. Hvis du er syg i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges den med et tilsvarende antal dage. 

Efter prøvetiden er aftalen principiel uopsigelig, men man kan dog altid hæve uddannelsesaftalen gensidigt. 

Under visse forhold kan aftalen også hæves ensidigt – for eksempel hvis den anden part misligholder sine forpligtelser i henhold til uddannelsesaftalen. Kontakt altid din organisation, før du hæver en kontrakt ensidigt.

Over 24 år

Læretid

Der er ikke variabel varighed for de voksne, som der er for de unge. Det medfører, at der ofte vil forekomme restlæretid, efter du har aflagt svendeprøve. Hovedforløbets varighed skal fastsættes til 2 år 6 måneder, med mindre du har opnået standardmerit i henhold til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen (og/eller individuel merit, som er godkendt af det faglige udvalg). 

Netop fordi du kan få merit for tidligere uddannelse, skal alle EUV-elever kompetenceafklares, før læretiden fastsættes, så virksomheden skal straks rette henvendelse til den tekniske skole, hvis man ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en EUV-elev. 

Hvis du har indgået en uddannelsesaftale, som omfatter dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 2 år og 6 måneder. 

Lønperioder og elevlønninger pr. uge:

Kontraktperioden for er opdelt i op til 4 lønperioder. Længden på den første lønperiode er variabel. De tre næste er hver på et år. Man skal altid tage udgangspunkt i uddannelsesaftalens afslutningstidspunkt

Som udgangspunkt aflønnes EUV-elever med den samme løn som EUD-elever. Du skal være meget opmærksom på, hvornår du skifter lønperiode, og hvornår lønnen i den enkelte lønperiode reguleres (hvert år i den uge, hvor 1. marts indgår. 

Ingen af de gældende overenskomster bygningsmaler-, skiltetekniker- og autolakereruddannelserne indeholder bestemmelser om, at virksomhederne er forpligtet til at aflønne EUV-elever med en anden løn end de normale elevlønninger. 

Hvis man aflønner med den særlige voksenelev-lønsats, som fremgår af den enkelte overenskomst, er der altså tale om en frivillig aftale mellem parterne. 

Løn pr. time

Bygningsmaler og skilteteknikere

Autolakerer

Pr. 1. marts 2022

127,55 kr.

134,00 kr.

Virksomheder kan i visse tilfælde modtage et løntilskud til EUV-elever, som aflønnes med ovenstående løn.

(Se For virksomheder/EUV-elever.) 

Lønangivelserne er vejledende, og Fællesudvalget påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl heri.
Da parterne er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om lønninger, lønperioder mm., skal vi henvise til lønangivelserne i den overenskomst, I er underlagt.

Bygningsmalerelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Danske Malermestres overenskomst med Malerforbundet. 

Samtlige skilteteknikerelever følger også overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet. 

Autolakererelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Autobranchens Arbejdsgiverforenings overenskomst med Malerforbundet.