PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

ELEV- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til 1. Hovedforløb

  1H   2H   3H

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Eleven arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

Skitser og layouts   D C B A
Eleven kan udføre skitser og layout i digital form og som råskitser i hånden. Elev
Virksomhed
Eleven skal kunne udføre skitser og layout til arbejdsbrug og til præsentation og godkendelse hos kunden, herunder benytte billedredigeringsprogrammer. Elev
Virksomhed

 

Typografi
Eleven kan anvende typografi korrekt:
  D C B A
Eleven kan anvende typografi til forskellige metoder (herunder 3D, perspektiv og hævet fra overfladen), formål, brancher og stilarter. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende regler for sammensætning af forskellige skrifttyper/skriftfamilier. Elev
Virksomhed
Eleven kan kvalitetsvurdere et skriftsnit og en skriftfont. Elev
Virksomhed

 

Grafisk design
Eleven kan anvende grafisk design ud fra æstetiske, tekniske og praktiske hensyn:
  D C B A
Eleven kan konstruere og rentegne logo / logotype. Elev
Virksomhed
Eleven kan rekonstruere tidligere design/oplæg. Elev
Virksomhed
Eleven kan arbejde innovativt i designfasen – herunder inddrage sit kendskab til fagets arbejdsprocesser og materialer og kombinere disse. Elev
Virksomhed
Eleven kan klargøre et design til relevante produktionsmetoder. Elev
Virksomhed

 

Farvesystemer
Eleven kan foretage farvevalg og farvesammensætninger:
  D C B A
Eleven har kendskab til farveinduktioner, Negativ positiv spejlinger, farvestyrker, lyspåvirkninger, fysiske påvirkninger (Udendørs/indendørs). Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte og kombinere forskellige farvesystemer – herunder Pantone, RAL, NCS, CMYK, RGB og andre relevante farvesystemer. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sit kendskab til farvesystemerne til at foretage farveefterligninger og -sammenligninger og konverteringer mellem systemerne og i forhold til folier, malede flader o.a. Elev
Virksomhed
Eleven har kendskab til printeres farvebegrænsninger (Gamut). Elev
Virksomhed

 

Design- og tegneprogrammer   D C B A
Eleven kan anvende fagligt relevante design- og produktionsprogrammer – samt skelne mellem vektor og pixelsbaserede programmer. Elev
Virksomhed
Eleven har kendskab til forskellige filtyper og til brugen heraf, herunder kunne foretage hensigtsmæssig fil-håndtering: Arkivering, backup, størrelsesvurdering, netværkshåndtering. Elev
Virksomhed
Eleven kan konvertere filer til brug for forskellige design- og produktionsformer. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage scanning og/eller digital fotografering med efterfølgende billedbehandling/redigering til layout og produktion. Elev
Virksomhed

 

Selvklæbende materialer (folie, applikeringstape, limtyper o.l.)
Eleven kan håndtere selvklæbende materialer – herunder kunne klargøre bund, skæring og montering og efterbehandling:
  D C B A
Eleven kan kvalitetsvurdere og vurdere et materiales egnethed til en given opgave. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage montering på plane og ikke plane overflader i forskellige størrelser. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige monteringsmetoder: Våd- og tørmontering, applikering, laminering, i hånd og med maskine/valse, samt anvende relevant håndværktøj. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende skabelonteknikker. Elev
Virksomhed
Eleven kan montere emner i rapport, pas, stød og overlap. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige afrensningsmetoder af folie samt anvende relevant håndværktøj Elev
Virksomhed

 

Storformatprint
Eleven kan udføre storformat print med tilhørende efterbehandlinger:
  D C B A
Eleven kan udføre et print på produktionsprinter. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende Rip-processer og foretage farvekalibrering af printeren. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende forskellige printmedier. Elev
Virksomhed
Eleven kan færdiggøre, efterbehandle, laminere og foretage opsætning af printmedier. (fx banner med kant og øjer). Elev
Virksomhed

 

Skæreplotter/skærebord/folieskæremaskine
Eleven kan udføre folieudskæringsopgaver på maskine samt lettere håndskæringsopgaver:
  D C B A
Eleven kan foretage udskæring af forskellige materialer, f.eks. folie, printmedier. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage nødvendige justeringer af skæremaskinen i forhold til opgaven, hastighed, knivtryk, knivtype o.a. Elev
Virksomhed
Eleven kan efterbehandle: Applikering og stripning Elev
Virksomhed

 

Kreativitet og innovation   D C B A
Eleven kan kombinere fagets materialer, teknikker og processer frem til et konkret produkt. Elev
Virksomhed

 

Materialekendskab
Eleven kan korrekt anvende materialer til indendørs og udendørs brug:
  D C B A
Eleven kan anvende sin viden om materialernes holdbarhed, farveægthed, målfasthed og udvidelseskoefficienter, styrke mm. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage indkøb af materialer. Elev
Virksomhed

 

Overfladevurdering   D C B A
Eleven kan vurdere en overflades egenskaber og foretage relevante behandlinger på rå, ny behandlede og tidligere behandlede flader. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage afrensning, klargøring og affedtning før montering af folie på nye eller brugte materialer. Elev
Virksomhed

 

Værktøj, maskiner og andet udstyr   D C B A
Eleven kan anvende og vedligeholde relevant værktøj, maskiner og andet udstyr. Elev
Virksomhed

 

Montering og opsætning
Eleven kan foretage korrekt vurdering af opgavens karakter inden opstart:
  D C B A
Eleven kan foretage korrekt montering og opsætning i forhold til bund, placering og brug og under iagttagelse af forhold som statik, udvidelseskoefficienter, belastningsforhold og æstetik. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vurdering og korrekt valg og montering med f.eks. lim og dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, klæbeankre, bolte, skiver, møtrikker, velcrotape, dualock, popnitter osv. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage faglig relevant lettere jordbefæstigelse. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage montering med forskellige monteringssystemer for skilte og facadebogstaver. Elev
Virksomhed
Eleven kan udføre simpelt el-arbejde inden for den gældende el-bekendtgørelse. Elev
Virksomhed

 

Planlægning og kvalitetssikring   D C B A
Eleven kan planlægge og foretage kvalitetssikring af eget arbejde gennem korrekt vurdering af forholdet mellem overflade, materialer og arbejdsprocesser. Elev
Virksomhed
Eleven kan tilrettelægge rækkefølgen af arbejdsprocesser. Elev
Virksomhed
Eleven udviser ansvarlighed over for tidsterminer og kvalitet/finish. Elev
Virksomhed
Eleven kan samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. Elev
Virksomhed

 

Kundebetjening og prisdannelse
Eleven har et kendskab til prisdannelse og forholdet til kundetyper og til samarbejdspartnere:
  D C B A
Eleven besidder en viden om indkøbspriser og udsalgspriser. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage telefonisk og personlig kundebetjening samt rådgive/vejlede kunder i salgssituationer. Elev
Virksomhed

 

Arbejdsmiljø
Eleven har en grundlæggende forståelse for betydningen af korrekt arbejdsmiljø:
  D C B A
Eleven har kendskab til og kan anvende APV. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende personlige værnemidler samt indgå i arbejdet med at træffe korrekte beslutninger vedrørende miljøforhold og -foranstaltninger, herunder substitutionsprincippet. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sikkerhedsblade og leverandørbrugervejledninger. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende relevant affaldshåndtering. Elev
Virksomhed
Eleven kan agere og planlægge arbejdet under hensyn til arbejdsmiljøkrav. Elev
Virksomhed

 

Stiger, stilladser og lifte   D C B A
Eleven kan vælge og anvende stiger, stilladser og lifte sikkerhedsmæssigt korrekt til givne opgaver Elev
Virksomhed

 

Hvilke designprogrammer har eleven arbejdet med?

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven

 

Praktikum 1 til og med Hovedforløb 1

Værktøj og materialer

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt?  
Selvklæbende materialer
Værktøj, maskiner og andet udstyr
Montering og opsætning
Arbejdsmiljø
Andet

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

Eleven har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Eleven kan foretage korrekte materialevalg inden for folier, printmedier, skiltematerialer, bundmaterialer, overfladebehandling og opsætnings- og vedhæftningsmaterialer på baggrund af en vurdering af en given opgave, herunder viden om materialers opbygning i forhold til termiske forhold.
Eleven kan vurdere sammenhængen mellem værktøj, udstyr, materialer og teknikker og efterfølgende anvende disse hensigtsmæssigt.
Eleven kan ved hjælp af håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer løse skiltefaglige problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab.
Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse og bearbejdning af materialer samt identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved inddragelse af relevante arbejdsmiljøaktører, ud fra viden om sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø.
Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer (blandt andet om materialers tekniske, økonomiske samt miljøog arbejdsmiljømæssige specifikationer) til brug ved produktionens planlægning og udførelse.
Eleven kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikum-opgaver.


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

ELEV- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til 2. Hovedforløb

  1H   2H   3H

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Eleven arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

Skitser og layouts   D C B A
Eleven kan udføre skitser og layout i digital form og som råskitser i hånden. Elev
Virksomhed
Eleven skal kunne udføre skitser og layout til arbejdsbrug og til præsentation og godkendelse hos kunden, herunder benytte billedredigeringsprogrammer. Elev
Virksomhed

 

Typografi
Eleven kan anvende typografi korrekt:
  D C B A
Eleven kan anvende typografi til forskellige metoder (herunder 3D, perspektiv og hævet fra overfladen), formål, brancher og stilarter. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende regler for sammensætning af forskellige skrifttyper/skriftfamilier. Elev
Virksomhed
Eleven kan kvalitetsvurdere et skriftsnit og en skriftfont. Elev
Virksomhed

 

Grafisk design
Eleven kan anvende grafisk design ud fra æstetiske, tekniske og praktiske hensyn:
  D C B A
Eleven kan konstruere og rentegne logo / logotype. Elev
Virksomhed
Eleven kan rekonstruere tidligere design/oplæg. Elev
Virksomhed
Eleven kan arbejde innovativt i designfasen – herunder inddrage sit kendskab til fagets arbejdsprocesser og materialer og kombinere disse. Elev
Virksomhed
Eleven kan klargøre et design til relevante produktionsmetoder. Elev
Virksomhed

 

Farvesystemer
Eleven kan foretage farvevalg og farvesammensætninger:
  D C B A
Eleven har kendskab til farveinduktioner, Negativ positiv spejlinger, farvestyrker, lyspåvirkninger, fysiske påvirkninger (Udendørs/indendørs). Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte og kombinere forskellige farvesystemer – herunder Pantone, RAL, NCS, CMYK, RGB og andre relevante farvesystemer. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sit kendskab til farvesystemerne til at foretage farveefterligninger og -sammenligninger og konverteringer mellem systemerne og i forhold til folier, malede flader o.a. Elev
Virksomhed
Eleven har kendskab til printeres farvebegrænsninger (Gamut). Elev
Virksomhed

 

Design- og tegneprogrammer   D C B A
Eleven kan anvende fagligt relevante design- og produktionsprogrammer – samt skelne mellem vektor og pixelsbaserede programmer. Elev
Virksomhed
Eleven har kendskab til forskellige filtyper og til brugen heraf, herunder kunne foretage hensigtsmæssig fil-håndtering: Arkivering, backup, størrelsesvurdering, netværkshåndtering. Elev
Virksomhed
Eleven kan konvertere filer til brug for forskellige design- og produktionsformer. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage scanning og/eller digital fotografering med efterfølgende billedbehandling/redigering til layout og produktion. Elev
Virksomhed

 

Selvklæbende materialer (folie, applikeringstape, limtyper o.l.)
Eleven kan håndtere selvklæbende materialer – herunder kunne klargøre bund, skæring og montering og efterbehandling:
  D C B A
Eleven kan kvalitetsvurdere og vurdere et materiales egnethed til en given opgave. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage montering på plane og ikke plane overflader i forskellige størrelser. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige monteringsmetoder: Våd- og tørmontering, applikering, laminering, i hånd og med maskine/valse, samt anvende relevant håndværktøj. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende skabelonteknikker. Elev
Virksomhed
Eleven kan montere emner i rapport, pas, stød og overlap. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige afrensningsmetoder af folie samt anvende relevant håndværktøj Elev
Virksomhed

 

Storformatprint
Eleven kan udføre storformat print med tilhørende efterbehandlinger:
  D C B A
Eleven kan udføre et print på produktionsprinter. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende Rip-processer og foretage farvekalibrering af printeren. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende forskellige printmedier. Elev
Virksomhed
Eleven kan færdiggøre, efterbehandle, laminere og foretage opsætning af printmedier. (fx banner med kant og øjer). Elev
Virksomhed

 

Skæreplotter/skærebord/folieskæremaskine
Eleven kan udføre folieudskæringsopgaver på maskine samt lettere håndskæringsopgaver:
  D C B A
Eleven kan foretage udskæring af forskellige materialer, f.eks. folie, printmedier. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage nødvendige justeringer af skæremaskinen i forhold til opgaven, hastighed, knivtryk, knivtype o.a. Elev
Virksomhed
Eleven kan efterbehandle: Applikering og stripning Elev
Virksomhed

 

Kreativitet og innovation   D C B A
Eleven kan kombinere fagets materialer, teknikker og processer frem til et konkret produkt. Elev
Virksomhed

 

Materialekendskab
Eleven kan korrekt anvende materialer til indendørs og udendørs brug:
  D C B A
Eleven kan anvende sin viden om materialernes holdbarhed, farveægthed, målfasthed og udvidelseskoefficienter, styrke mm. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage indkøb af materialer. Elev
Virksomhed

 

Overfladevurdering   D C B A
Eleven kan vurdere en overflades egenskaber og foretage relevante behandlinger på rå, ny behandlede og tidligere behandlede flader. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage afrensning, klargøring og affedtning før montering af folie på nye eller brugte materialer. Elev
Virksomhed

 

Værktøj, maskiner og andet udstyr   D C B A
Eleven kan anvende og vedligeholde relevant værktøj, maskiner og andet udstyr. Elev
Virksomhed

 

Montering og opsætning
Eleven kan foretage korrekt vurdering af opgavens karakter inden opstart:
  D C B A
Eleven kan foretage korrekt montering og opsætning i forhold til bund, placering og brug og under iagttagelse af forhold som statik, udvidelseskoefficienter, belastningsforhold og æstetik. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vurdering og korrekt valg og montering med f.eks. lim og dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, klæbeankre, bolte, skiver, møtrikker, velcrotape, dualock, popnitter osv. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage faglig relevant lettere jordbefæstigelse. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage montering med forskellige monteringssystemer for skilte og facadebogstaver. Elev
Virksomhed
Eleven kan udføre simpelt el-arbejde inden for den gældende el-bekendtgørelse. Elev
Virksomhed

 

Planlægning og kvalitetssikring   D C B A
Eleven kan planlægge og foretage kvalitetssikring af eget arbejde gennem korrekt vurdering af forholdet mellem overflade, materialer og arbejdsprocesser. Elev
Virksomhed
Eleven kan tilrettelægge rækkefølgen af arbejdsprocesser. Elev
Virksomhed
Eleven udviser ansvarlighed over for tidsterminer og kvalitet/finish. Elev
Virksomhed
Eleven kan samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. Elev
Virksomhed

 

Kundebetjening og prisdannelse
Eleven har et kendskab til prisdannelse og forholdet til kundetyper og til samarbejdspartnere:
  D C B A
Eleven besidder en viden om indkøbspriser og udsalgspriser. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage telefonisk og personlig kundebetjening samt rådgive/vejlede kunder i salgssituationer. Elev
Virksomhed

 

Arbejdsmiljø
Eleven har en grundlæggende forståelse for betydningen af korrekt arbejdsmiljø:
  D C B A
Eleven har kendskab til og kan anvende APV. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende personlige værnemidler samt indgå i arbejdet med at træffe korrekte beslutninger vedrørende miljøforhold og -foranstaltninger, herunder substitutionsprincippet. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sikkerhedsblade og leverandørbrugervejledninger. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende relevant affaldshåndtering. Elev
Virksomhed
Eleven kan agere og planlægge arbejdet under hensyn til arbejdsmiljøkrav. Elev
Virksomhed

 

Stiger, stilladser og lifte   D C B A
Eleven kan vælge og anvende stiger, stilladser og lifte sikkerhedsmæssigt korrekt til givne opgaver Elev
Virksomhed

 

Hvilke designprogrammer har eleven arbejdet med?

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven

 

Praktikum 2 til og med Hovedforløb 2

En skilteopgaves udformning

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt?  
Skitser og layout
Grafisk design
Design- og tegneprogrammer
Planlægning og kvalitetssikring
Kundebetjening og prisdannelse
Arbejdsmiljø

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

Eleven har opnået en eller flere1 af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Eleven kan anvende forskellige manuelle og digitale afbildningsteknikker til udarbejdelse af layouts anvende teknikker til montering af folie på store og ikkeplane flader.
Eleven kan udføre skilteteknikeropgaverne i henhold til viden om de love og regler, der har betydning for produkternes udformning og opsætning.
Eleven kan analysere design fra idé til det færdige produkt under forskellige synsvinkler ud fra en viden og bevidsthed om designfunktioner og designprocesser og på denne baggrund forholde sig bevidst til spørgsmål vedrørende design i skiltefaglig og almene sammenhænge.
Eleven kan anvende relevant faglig matematik, kemi og fysik.
Eleven kan ved hjælp af håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer løse skiltefaglige problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab.
Eleven kan kommunikere selvstændigt med kunder og samarbejdspartnere ud fra et kendskab til kundeservice, personlig optræden og kunders og samarbejdspartneres forventninger til en skiltevirksomhed.
Eleven kan overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter ved anvendelse og bearbejdning af materialer samt identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, herunder udarbejde forslag til problemløsning, blandt andet ved inddragelse af relevante arbejdsmiljøaktører, ud fra viden om sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø.
Eleven kan søge, finde og bearbejde informationer (blandt andet om materialers tekniske, økonomiske samt miljø- og arbejdsmiljømæssige specifikationer) til brug ved produktionens planlægning og udførelse.
Eleven kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikum-opgaver.


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift

 

 

 

 

PRAKTIK LOGBOG

 

 

Elevens navn

CPR

Virksomhed

CVR

 

 

 

ELEV- OG VIRKSOMHEDSVURDERING

for perioden frem til 3. Hovedforløb

  1H   2H   3H

Skemaet udfyldes (med det valgte bogstav fra listen nedenfor) først af lærlingen og efterfølgende af den praktikansvarlige. Skemaet skal benyttes som udgangspunkt for en samtale (se afsnittet ”Elevsamtaler”) om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og medbringes på skoleopholdet.

Eleven arbejder: D Oplæring ikke startet C På begynderniveau B Godt A Selvstændigt

 

Skitser og layouts   D C B A
Eleven kan udføre skitser og layout i digital form og som råskitser i hånden. Elev
Virksomhed
Eleven skal kunne udføre skitser og layout til arbejdsbrug og til præsentation og godkendelse hos kunden, herunder benytte billedredigeringsprogrammer. Elev
Virksomhed

 

Typografi
Eleven kan anvende typografi korrekt:
  D C B A
Eleven kan anvende typografi til forskellige metoder (herunder 3D, perspektiv og hævet fra overfladen), formål, brancher og stilarter. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende regler for sammensætning af forskellige skrifttyper/skriftfamilier. Elev
Virksomhed
Eleven kan kvalitetsvurdere et skriftsnit og en skriftfont. Elev
Virksomhed

 

Grafisk design
Eleven kan anvende grafisk design ud fra æstetiske, tekniske og praktiske hensyn:
  D C B A
Eleven kan konstruere og rentegne logo / logotype. Elev
Virksomhed
Eleven kan rekonstruere tidligere design/oplæg. Elev
Virksomhed
Eleven kan arbejde innovativt i designfasen – herunder inddrage sit kendskab til fagets arbejdsprocesser og materialer og kombinere disse. Elev
Virksomhed
Eleven kan klargøre et design til relevante produktionsmetoder. Elev
Virksomhed

 

Farvesystemer
Eleven kan foretage farvevalg og farvesammensætninger:
  D C B A
Eleven har kendskab til farveinduktioner, Negativ positiv spejlinger, farvestyrker, lyspåvirkninger, fysiske påvirkninger (Udendørs/indendørs). Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte og kombinere forskellige farvesystemer – herunder Pantone, RAL, NCS, CMYK, RGB og andre relevante farvesystemer. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sit kendskab til farvesystemerne til at foretage farveefterligninger og -sammenligninger og konverteringer mellem systemerne og i forhold til folier, malede flader o.a. Elev
Virksomhed
Eleven har kendskab til printeres farvebegrænsninger (Gamut). Elev
Virksomhed

 

Design- og tegneprogrammer   D C B A
Eleven kan anvende fagligt relevante design- og produktionsprogrammer – samt skelne mellem vektor og pixelsbaserede programmer. Elev
Virksomhed
Eleven har kendskab til forskellige filtyper og til brugen heraf, herunder kunne foretage hensigtsmæssig fil-håndtering: Arkivering, backup, størrelsesvurdering, netværkshåndtering. Elev
Virksomhed
Eleven kan konvertere filer til brug for forskellige design- og produktionsformer. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage scanning og/eller digital fotografering med efterfølgende billedbehandling/redigering til layout og produktion. Elev
Virksomhed

 

Selvklæbende materialer (folie, applikeringstape, limtyper o.l.)
Eleven kan håndtere selvklæbende materialer – herunder kunne klargøre bund, skæring og montering og efterbehandling:
  D C B A
Eleven kan kvalitetsvurdere og vurdere et materiales egnethed til en given opgave. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage montering på plane og ikke plane overflader i forskellige størrelser. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige monteringsmetoder: Våd- og tørmontering, applikering, laminering, i hånd og med maskine/valse, samt anvende relevant håndværktøj. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende skabelonteknikker. Elev
Virksomhed
Eleven kan montere emner i rapport, pas, stød og overlap. Elev
Virksomhed
Eleven kan benytte forskellige afrensningsmetoder af folie samt anvende relevant håndværktøj Elev
Virksomhed

 

Storformatprint
Eleven kan udføre storformat print med tilhørende efterbehandlinger:
  D C B A
Eleven kan udføre et print på produktionsprinter. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende Rip-processer og foretage farvekalibrering af printeren. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende forskellige printmedier. Elev
Virksomhed
Eleven kan færdiggøre, efterbehandle, laminere og foretage opsætning af printmedier. (fx banner med kant og øjer). Elev
Virksomhed

 

Skæreplotter/skærebord/folieskæremaskine
Eleven kan udføre folieudskæringsopgaver på maskine samt lettere håndskæringsopgaver:
  D C B A
Eleven kan foretage udskæring af forskellige materialer, f.eks. folie, printmedier. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage nødvendige justeringer af skæremaskinen i forhold til opgaven, hastighed, knivtryk, knivtype o.a. Elev
Virksomhed
Eleven kan efterbehandle: Applikering og stripning Elev
Virksomhed

 

Kreativitet og innovation   D C B A
Eleven kan kombinere fagets materialer, teknikker og processer frem til et konkret produkt. Elev
Virksomhed

 

Materialekendskab
Eleven kan korrekt anvende materialer til indendørs og udendørs brug:
  D C B A
Eleven kan anvende sin viden om materialernes holdbarhed, farveægthed, målfasthed og udvidelseskoefficienter, styrke mm. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage indkøb af materialer. Elev
Virksomhed

 

Overfladevurdering   D C B A
Eleven kan vurdere en overflades egenskaber og foretage relevante behandlinger på rå, ny behandlede og tidligere behandlede flader. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage afrensning, klargøring og affedtning før montering af folie på nye eller brugte materialer. Elev
Virksomhed

 

Værktøj, maskiner og andet udstyr   D C B A
Eleven kan anvende og vedligeholde relevant værktøj, maskiner og andet udstyr. Elev
Virksomhed

 

Montering og opsætning
Eleven kan foretage korrekt vurdering af opgavens karakter inden opstart:
  D C B A
Eleven kan foretage korrekt montering og opsætning i forhold til bund, placering og brug og under iagttagelse af forhold som statik, udvidelseskoefficienter, belastningsforhold og æstetik. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage vurdering og korrekt valg og montering med f.eks. lim og dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, klæbeankre, bolte, skiver, møtrikker, velcrotape, dualock, popnitter osv. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage faglig relevant lettere jordbefæstigelse. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage montering med forskellige monteringssystemer for skilte og facadebogstaver. Elev
Virksomhed
Eleven kan udføre simpelt el-arbejde inden for den gældende el-bekendtgørelse. Elev
Virksomhed

 

Planlægning og kvalitetssikring   D C B A
Eleven kan planlægge og foretage kvalitetssikring af eget arbejde gennem korrekt vurdering af forholdet mellem overflade, materialer og arbejdsprocesser. Elev
Virksomhed
Eleven kan tilrettelægge rækkefølgen af arbejdsprocesser. Elev
Virksomhed
Eleven udviser ansvarlighed over for tidsterminer og kvalitet/finish. Elev
Virksomhed
Eleven kan samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere. Elev
Virksomhed

 

Kundebetjening og prisdannelse
Eleven har et kendskab til prisdannelse og forholdet til kundetyper og til samarbejdspartnere:
  D C B A
Eleven besidder en viden om indkøbspriser og udsalgspriser. Elev
Virksomhed
Eleven kan foretage telefonisk og personlig kundebetjening samt rådgive/vejlede kunder i salgssituationer. Elev
Virksomhed

 

Arbejdsmiljø
Eleven har en grundlæggende forståelse for betydningen af korrekt arbejdsmiljø:
  D C B A
Eleven har kendskab til og kan anvende APV. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende personlige værnemidler samt indgå i arbejdet med at træffe korrekte beslutninger vedrørende miljøforhold og -foranstaltninger, herunder substitutionsprincippet. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende sikkerhedsblade og leverandørbrugervejledninger. Elev
Virksomhed
Eleven kan anvende relevant affaldshåndtering. Elev
Virksomhed
Eleven kan agere og planlægge arbejdet under hensyn til arbejdsmiljøkrav. Elev
Virksomhed

 

Stiger, stilladser og lifte   D C B A
Eleven kan vælge og anvende stiger, stilladser og lifte sikkerhedsmæssigt korrekt til givne opgaver Elev
Virksomhed

 

Hvilke designprogrammer har eleven arbejdet med?

Skolemeddelelser til/fra virksomheden og eleven

 

Praktikum 3 til og med Hovedforløb 3

Typografi

Skemaets første del udfyldes af den praktikansvarlige og lærlingen – anden del af skolen.

Hvilke praktikmål indgår i elevens praktikumprojekt?  
Skitser og layout
Typografi
Grafisk design

Projektevaluering (udfyldes af skolen):

Eleven har opnået en eller flere af følgende kompetencer via praktikumforløbet:  
Eleven kan vurdere, skelne, genkende, tegne og kreativt anvende skrifttyperne.
Eleven kan analysere design fra idé til det færdige produkt under forskellige synsvinkler ud fra en viden og bevidstom designfunktioner og designprocesser og på denne baggrund forholde sig bevidst til spørgsmål vedrørende design i skiltefaglig og almene sammenhænge.
Eleven kan ved hjælp af håndværksmæssige, kreative og innovative kompetencer løse skiltefaglige problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab.
Eleven kan koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikum-opgaver.


Dato og elevens underskrift Dato og virksomhedens underskrift Dato og skolens underskrift