EUV-elever (som er fyldt 25 år) - Uddannelsesaftale, læretid, løn 

EUV-elever (Erhvervsuddannelse for voksne) svarer til det, som tidligere blev benævnt Voksenelever. 

Læretid

Der er ikke variabel varighed for de voksne, som der er for de unge (EUD). Det medfører, at der ofte vil forekomme restlæretid, efter EUV-eleven har aflagt svendeprøve.

Hovedforløbets varighed skal fastsættes til 2 år 6 måneder, med mindre du har opnået standardmerit i henhold til bilag 1 i uddannelsesbekendtgørelsen (og/eller individuel merit, som er godkendt af det faglige udvalg). 

Netop fordi man kan få merit for tidligere uddannelse, skal alle EUV-elever kompetenceafklares, før læretiden fastsættes, så virksomheden skal straks rette henvendelse til den tekniske skole, hvis man ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en EUV-elev. 

Hvis man indgår en uddannelsesaftale, som omfatter dele af grundforløbet, lægges denne tid til de 2 år og 6 måneder. 

Lønperioder og elevlønninger pr. uge

Som udgangspunkt aflønnes EUV-elever med den samme løn som EUD-elever. 

Ingen af de gældende overenskomster, som omfatter bygningsmaler-, skiltetekniker- og autolakereruddannelserne indeholder bestemmelser om, at virksomhederne er forpligtet til at aflønne EUV-elever med en anden løn end de normale elevlønninger. 

Hvis man aflønner med den særlige voksenelev-lønsats nedenfor, er der altså tale om en frivillig aftale mellem parterne. 

Private virksomheder vil resten af 2020 få dækket 75 % af deres igangværende lærlinges løn. 

Løn pr. time

Bygningsmaler / Skiltetekniker

Autolakerer

Pr. 1. marts 2022

127,55 kr.

134,00 kr.

Lønangivelserne er vejledende, og Fællesudvalget påtager sig derfor intet ansvar for eventuelle fejl heri.
Da parterne er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om lønninger, lønperioder mm., skal vi henvise til lønangivelserne i den overenskomst, I er underlagt.

Bygningsmalerelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Danske Malermestres overenskomst med Malerforbundet. 

Samtlige skilteteknikerelever følger også overenskomsten mellem DanskeMalermestre og Malerforbundet. 

Autolakererelever, som arbejder i uorganiserede virksomheder, følger Autobranchens Arbejdsgiverforenings overenskomst med Malerforbundet. 

EUV-elever – lønrefusion under skoleophold

Virksomheden kan få dækket EUV-lønnen fuldt ud under skoleophold, da AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) dækker op til en timeløn på 143,24 kr.

EUV-elever - løntilskud i praktiktiden

Virksomheder kan i visse tilfælde modtage et løntilskud til EUV-elever, som aflønnes med ovenstående løn. 

Hovedreglen er, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed – og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed – kan få et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden. 

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen. 

Beskæftigede med en uddannelse kan ikke længere udløse voksenlærlingetilskud. 

Følgende gælder overordnet:

 • Ansøgningen skal vedlægges en kopi af uddannelsesaftalen. Der kan også søges om tilskud til voksenlærlinge, der endnu ikke er startet. Uddannelsesaftalen skal dog være underskrevet, når der søges. 
 • Det lokale Jobcenter skal have skemaet retur, inden en måned efter at voksenlærlingen har indgået sin uddannelsesaftale. Virksomheden kan få tilskud til ikke-faglærte og personer med forældet uddannelse. Forældet uddannelse vil sige uddannelse, som personen ikke har brugt inden for de sidste fem år. 
 • Der gælder dog særlige regler for ledige med lang sammenhængende ledighedsperiode. I de tilfælde kan virksomheden få tilskud til at ansætte en voksenelev uanset den pågældendes tidligere uddannelse. De nærmere omstændigheder kan læses i den tilhørende vejledning. Du kan læse mere om reglerne her.

Oversigt over tilskud til voksenelever 

Ledig ufaglært – under 2 mdr. ledighed

 • 30 kr. i tilskud pr. time
 • Tilskuddet fås i op til 2 år fra uddannelsesstarten
 • Tilskuddet gives kun til uddannelser på den regionale voksenlærlingeliste

Ledig ufaglærte – minimum 2 mdr. ledighed

 • 40 kr. i tilskud pr. time
 • Hele uddannelsesperioden
 • Alle erhvervsuddannelser

Ledig faglært med forældet uddannelse* – minimum 2 mdr. ledighed

 • 40 kr. i tilskud pr. time
 • Hele uddannelsesperioden
 • Alle erhvervsuddannelser

*Uddannelsen er færdiggjort for mere end fem år siden og er ikke brugt de seneste fem år.

Ledig faglært – minimum 12 mdr. ledighed

 • 40 kr. i tilskud pr. time
 • Hele uddannelsesperioden
 • Alle erhvervsuddannelser

Beskæftiget ufaglært

 • 30 kr. i tilskud pr. time
 • Tilskuddet fås i op til 2 år fra uddannelsesstarten
 • Tilskuddet gives kun til uddannelser på den regionale voksenlærlingeliste