Efteruddannelse 

Efteruddannelseskurser 

www.amukurs.dk: Her kan man se 

  • indholdet i de AMU-kurser, som eksisterer indenfor bygningsmaler, skiltetekniker- og autolakerer-fagene 
  • tidspunkterne for, hvornår skolerne udbyder et givent kursus 

www.efteruddannelse.dk: Her tilmelder man sig AMU-kurserne (Siden indeholder herudover en lang række informationer om efteruddannelse)

Offentlige tilskud til efteruddannelse

Der er løntilskud til alle, som er i arbejde – også arbejdsgivere. Løntilskuddet (VEU-godtgørelsen) er i 2018 på 116,22 kr. pr. time. Herudover ydes der også tilskud til befordring. 

Virksomheden søger om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring senest fire uger efter uddannelsens afslutning på efteruddannelse.dk 

Kost og logi

Hvis medarbejderen under et AMU-kursus er indkvarteret uden for sin bopæl, er der ret til tilskud til kost og logi, hvis medarbejderen har mere end 60 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted. 

Tilskuddet til kost og logi udgør max. kr. 500,- pr. overnatning, og tilskuddet udbetales direkte til kursisten til dokumenterede udgifter. Det er overnatningen, der udløser tilskuddet, og der kan derfor på et ugekursus højst udbetales 4 gange kr. 500,-. Tilskuddet afregnes via den skole, kurset er afholdt på. 

 

Tilskud fra MALKOM – Malerfagets kompetenceudviklingsfond

Danske Malermestre, AutoBranchens ArbejdsgiverForening, Kooperationen og Maleforbundet har i forlængelse af overenskomsten i 2007 etableret MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond. 

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan kun udbetales støtte, så længe, der er midler i fonden.

Arbejdsgiverne skal årligt indbetale 0,16 pct. af virksomhedens lønsum til fonden.

Virksomheden modtager halvårligt – i februar og august – en opkrævning fra PensionDanmark. Opkrævningen er baseret på en beregning af virksomhedens pensionsindbetalinger. 

Der ydes tilskud til medarbejdere, som er ansat i virksomheder, der er medlem af ovenstående arbejdsgiverorganisationer. Herudover ydes der tilskud til medarbejdere i virksomheder, som har indgået tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet. 

Der kan maksimalt søges om tilskud til 25 kursusdage pr. medarbejder pr. kalenderår. 

Der ydes tilskud til følgende kurser:

  • Alle AMU-kurser
  • Forberedende og almen voksenuddannelse (FVU og AVU)
  • IKV (AMU)
  • Ordblindeundervisning for voksne
  • Dansk til voksne udlændinge

Anden uddannelse som f.eks. leverandørkurser, lederuddannelser, førstehjælpskurser og supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter kan støttes efter forudgående godkendelse af fondens bestyrelse. 

Arbejdsgiverindbetalinger og udbetalinger fra MALKOM administreres af PensionDanmark.

MALKOMs sekratariat er flyttet til PensionDanmark og alle henvendelser skal derfor rettes til MALKOMs sekretær:

Marie Sparre
T: 3385 6028
M: msp@pension.dk

Nyttige hjemmesider:

www.malkom.dk

www.pension.dk