Efteruddannelse 

Efteruddannelseskurser 

www.amukurs.dk: Her kan man se 

  • indholdet i de AMU-kurser, som eksisterer indenfor bygningsmaler, skiltetekniker- og autolakerer-fagene 
  • tidspunkterne for, hvornår skolerne udbyder et givent kursus 

www.efteruddannelse.dk: Her tilmelder man sig AMU-kurserne (Siden indeholder herudover en lang række informationer om efteruddannelse)

Offentlige tilskud til efteruddannelse

Der er løntilskud til alle, som er i arbejde – også arbejdsgivere. Løntilskuddet (VEU-godtgørelsen) er i 2018 på 116,22 kr. pr. time. Herudover ydes der også tilskud til befordring. 

Virksomheden søger om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring senest fire uger efter uddannelsens afslutning på efteruddannelse.dk 

Kost og logi

Hvis medarbejderen under et AMU-kursus er indkvarteret uden for sin bopæl, er der ret til tilskud til kost og logi, hvis medarbejderen har mere end 60 kilometer i transport mellem bopæl og uddannelsessted. 

Tilskuddet til kost og logi udgør max. kr. 500,- pr. overnatning, og tilskuddet udbetales direkte til kursisten til dokumenterede udgifter. Det er overnatningen, der udløser tilskuddet, og der kan derfor på et ugekursus højst udbetales 4 gange kr. 500,-. Tilskuddet afregnes via den skole, kurset er afholdt på. 

 

Tilskud fra MALKOM – Malerfagets kompetenceudviklingsfond

Gældende fra den 1. januar 2019 (med visse begrænsninger):

Danske Malermestre, AutoBranchens ArbejdsgiverForening, Kooperationen og Maleforbundet har i forlængelse af overenskomsten i 2007 etableret MALKOM – Malerbranchens Kompetenceudviklingsfond. 

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan kun udbetales støtte, så længe, der er midler i fonden.

Arbejdsgiverne skal årligt indbetale 0,16 pct. af virksomhedens lønsum til fonden.

Arbejdsgiverindbetalinger og udbetalinger fra MALKOM administreres af PensionDanmark.

Virksomheden modtager halvårligt – i februar og august – en opkrævning fra PensionDanmark. Opkrævningen er baseret på en beregning af virksomhedens pensionsindbetalinger. 

Der ydes tilskud til medarbejdere, som er ansat i virksomheder, der er medlem af ovenstående arbejdsgiverorganisationer. Herudover ydes der tilskud til medarbejdere i virksomheder, som har indgået tiltrædelsesoverenskomst med Malerforbundet. 

Der kan maksimalt søges om tilskud til 25 kursusdage pr. medarbejder pr. kalenderår. 

Der ydes tilskud til følgende kurser:

  • Alle AMU-kurser
  • Forberedende og almen voksenuddannelse (FVU og AVU)
  • IKV (AMU)
  • Ordblindeundervisning for voksne
  • Dansk til voksne udlændinge

Anden uddannelse som f.eks. leverandørkurser, lederuddannelser, førstehjælpskurser og supplerende arbejdsmiljøuddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter kan støttes efter forudgående godkendelse af fondens bestyrelse. 

Satser

Til ovenstående kurser ydes der som supplement til evt. VEU godtgørelsen tilskud på følgende måde:

Til medarbejdere ansat på overenskomst mellem Danske Malermestre og Malerforbundet (samt tiltrædelsesoverenskomst hertil):
Maksimalt 150,- kr. pr. time. Ved en mindre timeløn vil tilskuddet blive reduceret hertil.

En virksomhed (et cvr. nr.), som er omfattet af ovenstående overenskomst, kan maksimalt modtage et tilskud på 150.000,- kr. pr. kalenderår.

Virksomheder, der har modtaget mere end 50.000,- kr. i tilskud i 2018, kan først modtage tilskud for aktiviteter, der er afholdt efter den 1. april 2019.

PensionDanmark opretter automatisk ansøgninger for medarbejderes deltagelse i AMU-kurser, som er afholdt efter den 7. marts 2019. Såfremt virksomheden har haft medarbejdere på AMU-kurser i perioden 1. januar til 7. marts 2019, skal virksomheden selv oprette ansøgning i PensionDanmarks udbetalingssystem. Man skal logge ind på udbetalingssystemet med virksomhedens NemID via

https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/

Hvis man har brug for hjælp hertil, kan man kontakte PensionDanmark på telefon 7012 1342 på hverdage i tidsrummet 8.00 - 21.00.

 

Til medarbejdere ansat på overenskomst mellem Kooperationen og Malerforbundet kan tilskuddet maksimalt være 140 kr. pr. time. Ved en mindre timeløn vil tilskuddet blive reduceret hertil.

Til medarbejdere ansat på overenskomst mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet ydes et tilskud på maksimalt 170,- kr. pr. time. Ved en mindre timeløn vil tilskuddet blive reduceret hertil.

For elever (på de nævnte overenskomster), som ikke er berettiget til VEU-godtgørelse, refunderes den fulde løn op til maksimumssatsen. 

Herudover dækkes evt. deltagerbetaling til AMU kurser. (Det gælder ligeledes for alle nævnte overenskomstområder).

Tilskud sendes til virksomheden direkte fra PensionDanmark.