Autolakerer – Logbog – uddybning

Hvordan udfyldes skemaerne?

Logbogen indeholder en række skemaer, som er beskrevet nedenfor.

Vurdering af elevens virksomhedspraktik
Logbogen indeholder 5 ens skemaer til lærlingens og virksomhedens vurdering af lærlingens virksomhedspraktik – et for hver af første praktikperioderne på hovedforløbet.

Skemaet indeholder i den lodrette kolonne de praktikmål, som er indeholdt i uddannelsen, og som lærlingen skal have opnået kompetencer i ved uddannelsens afslutning.

Skemaet udfyldes først af lærlingen og herefter af den praktikansvarlige i virksomheden. Det udfyldte skema benyttes som udgangspunkt for en samtale1 om lærlingens standpunkt. 
Når skemaet til den pågældende praktikperiode er udfyldt af lærling og virksomhed skal der trykkes på ”Send til skole”, så sendes det direkte til College360.

Der kan afkrydses med 4 bogstaver:

D: Oplæring er ikke startet. Her er der tale om en simpel konstatering af, at lærlingen endnu ikke har arbejdet med det  pågældende område.
C: Lærlingen arbejder på begynderniveau. Lærlingen skal instrueres og følges af en erfaren medarbejder, når en arbejdsop-gave i det faglige område skal udfø­res.
B: Lærlingen arbejder godt. Her kan lærlinge på lige fod med andre medarbejdere sættes til at udføre arbejds-opgaver i det  faglige område.
A: Lærlingen arbejder selvstændigt. Lærlingen kan selvstændigt planlægge og udføre arbejdsopgaverne inden for det faglige område.

Praktikum
I henhold til uddannelsesbekendtgørelsen skal lærlingen kunne koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikumopgaver. Virksomhed, lærling og skole er forpligtet til at indgå i praktikumsamarbejdet. 

Formålet med praktikum er at give lærlingen stadigt stigende erfaring i at koble fagets teori og praktik ved planlægning og udførsel af autolakererfaglige opgaver. Herudover skal praktikum styrke samarbejdet mellem lærling, virksomhed og skole.

Der udarbejdes 3 praktikumprojekter: Et i hver praktikperiode i hovedforløbet med viderebearbejdning på de efterfølgende skoleophold.

En praktikumopgave består altid af en praktisk autolakereropgave, som lærlingen arbejder med i virksomheds­praktik og på det efterfølgende skoleophold. 

I god tid før et skoleophold fremsender skolen til virksomhed og lærling en enkel, praktisk anvisning på, hvordan lærling og virksomhed kan udforme et praktikum-projekt.

Der tages således udgangspunkt i en praktisk autolakereropgave, som lærlingen efter aftale med virksomheden ud­fører. Lærlingen beskriver sammen med virksomheden det konkrete praktikumprojekt.

Der arbejdes videre med opgaven på det efterfølgende skoleophold i. På den måde sammenbindes uddannel­sens kompetencemål i praktikuddan­nelsen og skoleun­dervisningen til en samlet helhed.

Lærlingen skal medbringe sit praktikumprojekt ved det enkelte skoleopholds start.

Virksomheden fremsender beskrivelsen af lærlingens praktikumprojekt til skolen senest en måned inden det tidspunkt, hvor skolen har indkaldt lærlingen til skoleopholdet. Hvis der er lærlinge, hvor virksomheden ikke har fremsendt et udkast til praktikum-samarbejde til den fastsatte tid, anmoder skolen det lokale uddannelsesudvalg om at kontakte virksomheden for at få et udkast fremsendt inden for en fornyet tidsfrist.

Ved evalueringssamtalen af praktikumprojektet indskrives der i logbogen, hvilke kompetencer lærlingen har opnået i det pågældende praktikumforløb.
De tre praktikum-temaer er kort beskrevet nedenfor:

Praktikum 1 – Til og med Hovedforløb 1 A: Afdækning og bundarbejde

Det første praktikumprojekt udføres mellem grundforløbet og 1. Hovedforløb på rutineret niveau, hvor praktikumprojektet tager udgangspunkt i afdækning og bundarbejde. 

Lærlingen bliver orienteret om praktikum 1 ved afslutningen af GF2. Orienterende materiale (i to eksemplarer) til Praktikum 1 bliver udleveret til lærlingen.

Hvis lærlingen indgår en uddannelsesaftale eller bliver optaget i skolepraktik, er eleven forpligtet til at aflevere det ene materiale til virksomhed/praktikcenter.

Placering: Praktikperioden frem til første skoleforløb på hovedforløbet (H1) Skoleophold: H1 A

Praktikdelen af praktikumopgave 1 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål: 

 • Afdækning
 • Behandlingsprocesser
 • Kvalitetssikring
 • Sikkerhed og miljø

Praktikum 2 - Til og med Hovedforløb 2 A: Bundarbejde

Placering: Praktikperioden mellem første og andet skoleforløb på hovedforløbet  (H1 B til H2 A) Skoleophold H2 A

På Hovedforløb 1 afholder skolen en forberedende samtale med lærlingen og virksomheden om indholdet i Praktikum 2. Eleven medbringer referat fra samtalen og opgavebeskrivelse til praktikvirksomhed/praktikcenter.

Det andet praktikumprojekt udføres mellem 1. og 2. hovedforløb på avanceret niveau, hvor praktikumprojektet tager udgangspunkt i bundarbejde. 

Praktikdelen af praktikumopgave 2 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål: 

 • Behandlingsprocesser
 • Kvalitetssikring
 • Afdækning
 • Overfladevurdering
 • Sikkerhed og miljø

Praktikum 3 – Til og med Hovedforløb 3: Skadesreparation

Placering: Praktikperioden mellem andet og tredje skoleforløb på hovedforløbet  (H2 B til H3) Skoleophold H3

På Hovedforløb 2 afholder skolen en forberedende samtale med lærlingen og virksomheden om indholdet i Praktikum 3. Lærlingen medbringer referat fra samtalen og opgavebeskrivelse til praktikvirksomhed/praktikcenter.

Det tredje praktikumprojekt udføres mellem 2. og 3. hovedforløb på avanceret niveau, hvor praktikumprojektet tager udgangspunkt i en skadereparation, som lærlingen eller firmaet har oplevet på arbejdspladsen. Her kan der for eksempel være tale om: 

 • Sikkerhed og miljø
 • Overfladevurdering
 • Afdækning
 • Behandlingsprocesser
 • Farver 
 • Kvalitetssikring
 • Kundebetjening 
 • Prissætning

Skolen skal i sit introduktionsmateriale til virksomhed og lærling vedrørende det enkelte tema nærmere præcisere indholdet i praktikmålene, således som de er beskrevet i uddannelsesordningen.

Herudover skal skolens materiale angive eksem­pler på praktikumopgaver samt instruktion i aflevering af opgaverne før skoleopholdene.

Den enkelte praktikumopgave behøver ikke at indeholde samtlige praktikmål.

”Samtaler mellem virksomhed og lærling”

Nedenstående kan betragtes som en ”huskeliste” i forbindelse med lærling-velkomstsamtale og de samtaler, virksomhed og lærling skal afholde i forbindelse med udfyldelsen af de relevante afsnit af logbogen.

Introduktionssamtale:
Umiddelbart efter at lærlingen er startet i praktik første gang, skal virksomheden informere lærlingen om:

 • Virksomhedens forhold: 
  • Hverdagen i virksomheden
  • Relevante regler og procedurer – herunder APV (Arbejdspladsvurdering) og ATEX
  • Leverandører
  • Kundetyper
  • Samarbejdspartnere
  • Samt andre relevante forhold
 • De dele af uddannelsen, som foregår i praktikperioderne: Virksomheden skal  orientere lærlingen om, hvorledes man har tænkt sig, at lærlingens uddannelse  skal forløbe i virksom­heden – herunder afholdelse af de tre praktikumforløb.

Uddannelsessamtaler:
Virksomheden (og lærlingen) skal sikre, at der under hele uddannelsesforløbet jævnligt afhol­des ud­dannel­sessamta­ler mellem lærlingen, virksomheden og den/de svende, som er ansvar­lige for oplæ­ringen.

Samtalerne har til formål 

 • at vejlede og motivere lærlingen for uddannelsen og sikre, at lærlingen modtager  oplæring i de praktikmål, der er oplistet i logbogens skemaer.
 • at sikre en vis sammenhæng mellem det, lærlingen lærer i praktikperioderne og  under sko­leop­holdene.

Der skal afholdes det nødvendige antal møder og som et absolut minimum 3 møder:

 • Et møde umiddelbart før hvert skoleophold på hovedforløbet.

Møderne umiddelbart før hvert skoleophold – udfyldelse af logbog:
På disse møder skal virksomhed og elev drøfte, hvordan de hver især har udfyldt det skema i logbogen, som hører til den praktikperiode, der ”støder op til” skoleopholdet. Det er obligatorisk at udfylde logbogen og fremsende den til skolen, da den fungerer som den lovpligtige praktikerklæring.

Den enkelte samtale bør indeholde følgende emner:

 • Lærlingens faglige udvikling inden for de opstillede arbejdsom­råder (herunder  faglig orden, initiativ, planlægning og vurdering af eget arbejde). Er lærlingens niveau og ind­sats tilfreds­stil­lende og hvad skal der arbejdes mere med?
 • Eventuelle problemer/konflikter og forslag til løsning af disse.
 • Lærlingens samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere.
 • Aftaler om, hvilke arbejdsområder, lærlingen skal beskæftige sig med i virksom- heden i den kommen de praktikperiode frem til næste sam­tale.