Svendeprøve i bygningsmalerfaget 

Selv om svendeprøven afholdes på teknisk skole, er den ikke en del af et skoleophold, og der udbetales derfor ikke AUB-lønrefusion til virksomheden under prøven.

Foruden eventuelle opholdsudgifter skal virksomheden betale de udgifter, der er forbundet med transport til og fra svendeprøven. Hvis eleven selv stiller bil til rådighed, skal der betales med statens kørepengetakster. Der kan ikke søges om tilskud til disse udgifter.

Prøvens indhold

For at kunne deltage i svendeprøven skal eleven mindst have opnået ka­rakteren 02 i skolens afslut­tende bedømmelse. 

Prøven har en varighed på 8 arbejdsdage (inklusiv introduktion). Den udføres i en bås/et rum og har til formål at dokumentere, om eleven selv­stæn­digt, kreativt og rutineret kan plan­lægge, beskrive og ud­føre korrekt bygningsma­lerar­bejde. 

Denne svendeprøve blev afholdt første gang i december 2019.

Hele prøven er beskrevet i "Retningslinjer for svendeprøve" (PDF-fil), og den nuværende udgave af retningslinjerne er gældende efter den 1. oktober 2020. Beskrivelsen nedenfor er yderst kortfattet.

Prøven har en varighed på 8 arbejdsdage (inklusiv introduktion) + 1 dag til bedøm­melse. Den daglige arbejdstid er fra kl. 800 til kl. 1600. Svendeprøven udføres i en bås/et rum og har til formål at dokumentere, om eleven selv­stæn­digt, kreativt og rutineret kan plan­lægge, beskrive og ud­føre korrekt bygningsma­lerar­bejde.

Indholdet i prøven er stort set det samme som i den tidligere prøve. Der er dog suppleret med en opgave i arbejdsbeskrivelse og opmåling. Indholdet er nu ”spredt ud på” 10 opgaver i stedet for tidligere 4 opgaver, hvilket giver en mere præcis bedømmelse og vægtning af de enkelte discipliner. 


Svendeprøven skal dokumentere, om eleven har opfyldt de fastsatte mål for uddannelsen. Derfor skal eleven vise, at man behersker de forskellige discipliner, og derfor skal samtlige 10 opgaver udføres. Hvis eleven ikke har påbegyndt arbejdet på en opgave, vil man således ikke have bestået prøven. 

Arbejdsmiljølovgivningen skal overholdes. Der må kun benyttes vandfortyndbare malematerialer (kode 00-1), og substitutionsprincippet skal overholdes. Manglende overholdelse af substitutionsprincippet betragtes som snyd.

De 10 opgaver er følgende:

Opgave 1:  Design

Opgave 2:  Dekoration (hvori der indgår malematerialer og -teknikker)

Opgave 3:  Arbejdsbeskrivelse og opmåling

Opgave 4:  Farveefterligninger

Opgave 5:  Bundbehandling

Opgave 6:  Tapetopsætning på én væg

Opgave 7:  Færdigbehandling på øvrige vægge

Opgave 8:  Behandling af loft

Opgave 9:  Tidligere behandlet træværk

Opgave 10: Behandling af nyt træværk

Prøven afsluttes med, at eleven mundtlig præsenterer sit resultat for svendeprøvekommissionen.

Før december 2019 skulle svendeprøven udarbejdes i henhold til et tema. Nu skal prøven udarbejdes i henhold til det tapet, som eleverne har får udleveret i løbet af det sidste skoleforløb (H3).

  

Farvesætter bås/rum

 

Bedømmelse

Tidligere blev de 4 opgaver hver bedømt i henhold til 7-trins-karakterskalaen, og den er ikke hel præcis. Derfor er der nu indført en ny bedømmelsesform, hvor der gives point: Hver opgave udløser et vist antal point, hvis eleven udfører den fejlfrit. I hver opgave er der så beskrevet en række fejl, som trækker ned.

Bedømmelsen bliver således mere præcis, og det fremgår helt tydeligt, hvorfor eleven ikke har opnået det maksimale antal point i den enkelte opgave.

Ud over de antal point, eleven opnår i bedømmelsen, kan der i nogle af opgaverne suppleres med bonuspoint, hvis eleven har udført et ekstraordinært arbejde i løsningen af opgaven.

Afslutningsvis bliver antallet af de opnåede point for de 10 opgaver, helhedsindtrykket og den afsluttende mundtlige præsentation lagt sammen og omregnet til den gældende 7-trins-karakterskala. 

Bedømmelsen foretages stadig af 4 svendeprøvekommissionsmedlemmer. Tidligere gav hvert medlem én karakter, som dannede grundlag for det endelige resultat. Nu skal bedømmelsen udføres i fællesskab, og der skal være enighed om det opnåede antal point. 

Med hensyn til en detaljeret beskrivelse af bedømmelsessystemet henvises til "Reretningslinjer for prøven, oktober 2020" (PDF-fil).

 

 Den opnåede karakter omregnes til 7-trinsskalaens hele karakterer, som indskrives sammen med ka­rakterbetegnelse og ETCS-karakterskala-bogstav i svendebrevet på følgende vis: 

Opnåede antal point

(Indskrives ikke i svendebrev)

Betegnelse

Karakter

ETCS

1120-1220

Bestået med sølvmedalje

12

A

1020-1119

Bestået med bronzemedalje

10

B

920-1019

Bestået med ros

10

B

820-919

Bestået

7

C

600-819

Bestået

4

D

400-599

Bestået

02

E

Eleven skal udføre alle 10 opgaver. Hvis man ikke har påbegyndt arbejde på én opgave, vil man ikke have bestået svendeprøven.

Dokumenteret snyd (herunder tilsidesættelse af substitutionsprincippet) medfører bort­visning fra svendeprøven.

Eleven har efterfølgende mulighed for at aflægge svende­prøve for egen regning ved en kommende svendeprøveafvikling. (Virksomheden er ikke forpligtet til at forlænge uddannelsesaf­talen frem til næste prøveafvikling).

 

Tilmelding

For at kunne deltage i svendeprøven skal eleven mindst have opnået ka­rakteren 02 i skolens afslut­tende bedømmelse. 

I skal tilmelde Jeres elev til svendeprøve på

https://mffu.dk/virksomheder/tilmelding-til-svendeproeve/bygningsmaler/tilmeldingsprocedure/#

Eleven er tilmeldt, når virksomheden har indsendt en udfyldt praktikerklæring og indbetalt et svendeprøvegebyr på 3.700,- kr.