Introduktion til Logbøger

Når Malerfagets faglige Fællesudvalg får oplyst, at en virksomhed har ansat en lærling, fremsender Fællesudvalget en kode til virksomheden og en kode til lærlingen. Koden skal benyttes, hver gang I skal bruge logbogen.

I kommer ind på jereslogbog ved at logge ind med de tildelte koder i øverste højre hjørne på Fællesudvalgets hjemmeside (mffu.dk). Herefter trykker I på ”Logbøger”.

Vi skal anbefale, at virksomheden opretter en mappe, som indeholder kode mm. for alle virksomhedens lærlinge.
Det er obligatorisk at udfylde logbogen, og den skal udfyldes både af virksomhed og lærlingog det relevante skema (der er ét for hver praktikperiode) fremsendes automatisk til den skole, I har tilmeldt lærlingen.

Logbogen benyttes til løbende at registrere lærlingens uddannelse i praktikperioderne, og den erstatter de lovbefalede praktikerklæringer - Derfor er det vigtigt, at logbogen udfyldes og fremsendes til skolen.

Selv om I er forpligtet til at udfylde logbogen, så skal den dog først og fremmest opfattes som et hjælpe­middel til at sikre, at lærlingen kommer ”hele vejen rundt” i fagets arbejdsområder og efterhån­den løbende bliver bedre indenfor de enkelte arbejdsområder.

Logbogen er tilrettelagt så virksomhed, lærersvend, faglærer og lærling løbende kan få et overblik over fremdriften i hele uddannelsesforløbet. Derfor skal vi anbefale Jer at lade det konkrete arbejde med at udfylde logbogen foregå ved de løbende samtaler med lærlingen om uddannelsesforløbet.

Virksomheden, den oplæringsansvarlige og lærlingen vil sammen løbende kunne tage bestik af, hvilke kom­petencer der indtil nu er opnået, og hvor der skal sættes ind, når det videre uddannelsesforløb skal plan­lægges.

Logbogen skal bruges gennem hele uddannelsesforløbet, så derfor opfordrer vi til at placere den i lærlingens (elektroniske) personalemappe. 

Procedure

Når Fællesudvalget får oplyst, at en virksomhed har ansat en lærling, fremsender Fællesudvalget  en kode til virksomheden og en kode til lærlingen. Koden skal benyttes, hver gang I skal bruge  logbogen.

Vi skal anbefale, at virksomheden opretter en mappe, som indeholder kode mm. for alle  virksomhedens lærlinge.

Når lærlingen indkaldes til skoleophold, angiver skolen i indkaldelsen deadline for indsendelse  af det relevante logbogsafsnit.

Logbogen består af tre skemaer: Et for hver af de tre første praktikperioder på hovedforløbet,  og det er kun, det skema som vedrører praktikperioden før skoleopholdet, som skal indsendes.

Logbogen indeholder 3 ens skemaer til lærlingens og virksomhedens vurdering af lærlingens virksomhedspraktik – et for hver af de tre første praktikperioder på hovedforløbet.

Skemaet indeholder i den lodrette kolonne de praktikmål, som er indeholdt i uddannelsen, og som lærlingen skal have opnået kompetencer i ved uddannelsens afslutning.

Skemaet udfyldes først af lærlingen og herefter af den praktikansvarlige i virksomheden. Det udfyldte skema benyttes som udgangspunkt for en samtale om lærlingens standpunkt. Skemaet underskrives og sendes pr. mail/medbringes på skoleopholdet.

Der kan afkrydses med 4 bogstaver:

D: Oplæring er ikke startet.  Her er der tale om en simpel konstatering af, at lærlingen endnu ikke har arbejdet med det  pågældende område.


C: Lærlingen arbejder på begynderniveau. Lærlingen skal instrueres og følges af en erfaren medarbejder, når en arbejdsopgave i det  faglige område skal udfø­res.


B: Lærlingen arbejder godt. Her kan lærlinge på lige fod med andre medarbejdere sættes til at udføre arbejdsopgaver i det  faglige område.


A: Lærlingen arbejder selvstændigt. Lærlingen kan selvstændigt planlægge og udføre arbejdsopgaverne inden for det faglige om- råde.

Lærlingen skal som den første indtaste sine besvarelser i logbogen. Når lærlingen har godkendt sine  indtastninger, kan disse ikke ændres igen.

Virksomheden indtaster sine besvarelse, og afsender logbogen til skolen. Når den afsendes vil  logbogen automatisk blive tilsendt den skole, som er anført på uddannelsesaftalen som elevens  skole.

Skolen modtager logbogen og udfylder sin del heraf (praktikum-evaluering, eventuelle  kommentarer til lær lingog virksomhed). NB! Lærling og virksomhed skal huske at gå ind på logbogen for at se skolens kommentarer.

Her kan man se, hvorledes den logbog, der fremsendes elektronisk ser ud:

Bygningsmaler - Logbog

Skiltetekniker - Logbog

Autolakerer - Logbog (under udarbejdelse)

Man kan læse mere om logbogen på:

Bygningsmaler - Uddybning

Skiltetekniker - Uddybning

Autolakerer - Uddybning (under udarbejdelse)