Introduktion til Logbøger

Når Malerfagets faglige Fællesudvalg får oplyst, at en virksomhed har ansat en elev, fremsender Fællesudvalget en kode til virksomheden og en kode til eleven. Koden skal benyttes, hver gang I skal bruge logbogen.

I kommer ind på Jeres logbog ved at logge ind med de tildelte koder i øverste højre hjørne på Fællesudvalgets hjemmeside (mffu.dk). Herefter trykker I på ”Logbøger”.

Vi skal anbefale, at virksomheden opretter en mappe, som indeholder kode mm. for alle virksomhedens elever.
Det er obligatorisk at udfylde logbogen, og den skal udfyldes både af virksomhed og elev og det relevante skema (der er 1 for hver praktikperiode) fremsendes automatisk til den skole, I har tilmeldt eleven til.

Logbogen benyttes til løbende at registrere elevens uddannelse i praktikperioderne, og den erstatter de lovbefalede praktikerklæringer - Derfor er det vigtigt, at logbogen udfyldes og fremsendes til skolen.

Selv om I er forpligtet til at udfylde logbogen, så skal den dog først og fremmest opfattes som et hjælpe­middel til at sikre, at eleven kommer ”hele vejen rundt” i fagets arbejdsområder og efterhån­den løbende bliver bedre indenfor de enkelte arbejdsområder.

Logbogen er tilrettelagt så virksomhed, lærersvend, faglærer og elev løbende kan få et overblik over fremdriften i hele uddannelsesforløbet. Derfor skal vi anbefale Jer at lade det konkrete arbejde med at udfylde logbogen foregå ved de løbende samtaler med eleven om uddannelsesforløbet.

Virksomheden, den oplæringsansvarlige og eleven vil sammen løbende kunne tage bestik af, hvilke kom­petencer der indtil nu er opnået, og hvor der skal sættes ind, når det videre uddannelsesforløb skal plan­lægges.

Logbogen skal bruges gennem hele uddannelsesforløbet, så derfor opfordrer vi til at placere den i elevens (elektroniske) personalemappe. 

Procedure

Når Fællesudvalget får oplyst, at en virksomhed har ansat en elev, fremsender Fællesudvalget  en kode til virksomheden og en kode til eleven. Koden skal benyttes, hver gang I skal bruge  logbogen.

Vi skal anbefale, at virksomheden opretter en mappe, som indeholder kode mm. for alle  virksomhedens elever.

Når eleven indkaldes til skoleophold, angiver skolen i indkaldelsen deadline for indsendelse  af det relevante logbogsafsnit.

Logbogen består af tre skemaer: Et for hver af de tre første praktikperioder på hovedforløbet,  og det er kun, det skema som vedrører praktikperioden før skoleopholdet, som skal indsendes.

Logbogen indeholder 3 ens skemaer til elevens og virksomhedens vurdering af elevens virksomhedspraktik – et for hver af de tre første praktikperioder på hovedforløbet.

Skemaet indeholder i den lodrette kolonne de praktikmål, som er indeholdt i uddannelsen, og som eleven skal have opnået kompetencer i ved uddannelsens afslutning.

Skemaet udfyldes først af eleven og herefter af den praktikansvarlige i virksomheden. Det udfyldte skema benyttes som udgangspunkt for en samtale om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og sendes pr. mail/medbringes på skoleopholdet.

Der kan afkrydses med 4 bogstaver:

D: Oplæring er ikke startet.  Her er der tale om en simpel konstatering af, at eleven endnu ikke har arbejdet med det  pågældende område.
C: Eleven arbejder på begynderniveau. Lærlingen skal instrueres og følges af en erfaren medarbejder, når en arbejdsopgave i det  faglige område skal udfø­res.
B: Eleven arbejder godt. Her kan elever på lige fod med andre medarbejdere sættes til at udføre arbejdsopgaver i det  faglige område.
A: Eleven arbejder selvstændigt. Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre arbejdsopgaverne inden for det faglige om- råde.

Eleven skal som den første indtaste sine besvarelser i logbogen. Når eleven har godkendt sin  indtastninger, kan disse ikke ændres igen.

Virksomheden indtaster sine besvarelse, og afsender logbogen til skolen. Når den afsendes vil  logbogen automatisk blive tilsendt den skole, som er anført på uddannelsesaftalen som elevens  skole.

Skolen modtager logbogen og udfylder sin del heraf (praktikum-evaluering, eventuelle  kommentarer til elev og virksomhed). NB! Elev og virksomhed skal huske at gå ind på logbogen for at se skolens kommentarer.

Her kan man se, hvorledes den logbog, der fremsendes elektronisk ser ud:

Bygningsmaler - Logbog

Skiltetekniker - Logbog

Man kan læse mere om logbogen på:

Bygningsmaler - Uddybning

Skiltetekniker - Uddybning