Skiltetekniker – Logbog – uddybning

Hvordan udfyldes skemaerne?

Logbogen indeholder en række skemaer, som er beskrevet nedenfor.

Vurdering af elevens virksomhedspraktik
Logbogen indeholder 3 ens skemaer til elevens og virksomhedens vurdering af elevens virksomhedspraktik – et for hver af de tre første praktikperioder på hovedforløbet.

Skemaet indeholder i den lodrette kolonne de praktikmål, som er indeholdt i uddannelsen, og som eleven skal have opnået kompetencer i ved uddannelsens afslutning.

Skemaet udfyldes først af eleven og herefter af den praktikansvarlige i virksomheden. Det udfyldte skema benyttes som udgangspunkt for en samtale1 om elevens standpunkt. Skemaet underskrives og sendes pr. mail/medbringes på skoleopholdet.

Der kan afkrydses med 4 bogstaver:

D: Oplæring er ikke startet. Her er der tale om en simpel konstatering af, at eleven endnu ikke har arbejdet med det  pågældende område.
C: Eleven arbejder på begynderniveau. Lærlingen skal instrueres og følges af en erfaren medarbejder, når en arbejdsopgave i det  faglige område skal udfø­res.
B: Eleven arbejder godt. Her kan elever på lige fod med andre medarbejdere sættes til at udføre arbejdsopgaver i det  faglige område.
A: Eleven arbejder selvstændigt. Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre arbejdsopgaverne inden for det faglige område.


Praktikum
I henhold til uddannelsesbekendtgørelsen skal eleven kunne koble fagets teori og praksis ved hjælp af praktikumopgaver. Virksomhed, elev og skole er forpligtet til at indgå i praktikumsamarbejdet. 

Formålet med praktikum er at give eleven stadigt stigende erfaring i at koble fagets teori og praktik ved planlægning og udførsel af skiltefaglige opgaver. Herudover skal praktikum styrke samarbejdet mellem elev, virksomhed og skole.

Der udarbejdes 3 praktikumprojekter: Et i hver praktikperiode i hovedforløbet med viderebearbejdning på de efterfølgende skoleophold. 

En praktikumopgave består altid af en praktisk skilteopgave, som eleven arbejder med i virksomheds­praktik og på det efterfølgende skoleophold. 

I god tid før et skoleophold fremsender skolen til virksomhed og elev en enkel, praktisk anvisning på, hvordan elev og virksomhed kan udforme et praktikumprojekt.

Der tages således udgangspunkt i en praktisk skilteopgave, som eleven efter aftale med virksomheden ud­fører. Eleven beskriver sammen med virksomheden det konkrete praktikumpro­jekt.

Der arbejdes videre med opgaven på det efterfølgende skoleophold. På den måde sammenbindes uddannel­sens kompetencemål i praktikuddan­nelsen og skoleun­dervisningen til en samlet helhed.

Eleven skal medbringe sit praktikumprojekt ved det enkelte skoleopholds start.

Virksomheden fremsender beskrivelsen af elevens praktikumprojekt til skolen senest en måned inden det tidspunkt, hvor skolen har indkaldt eleven til skoleopholdet. Hvis der er elever, hvor virksomheden ikke har fremsendt et udkast til praktikum-samarbejde til den fastsatte tid, anmoder skolen det lokale uddannelsesudvalg om at kontakte virksomheden for at få et udkast fremsendt inden for en fornyet tidsfrist.

Efter endt skoleophold er virksomheden forpligtet til at se i logbogen, hvilke kompetencer eleven har opnået i det pågældende praktikumforløb.

De tre praktikum-temaer er kort beskrevet nedenfor:

Praktikum 1: Værktøj og materialer

Orienterende materiale (i to eksemplarer) til Praktikum 1 bliver udleveret til eleven ved afslutningen af grundforløb 2. Hvis eleven indgår en uddannelsesaftale eller bliver optaget i skolepraktik, er eleven forpligtet til at aflevere de ene materiale til virksomhed/praktikcenter.

Placering: Praktikperioden frem til første skoleforløb på hovedforløbet (H1) Skoleophold: H1

Praktikdelen af praktikumopgave 1 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål:

 • Selvklæbende materialer
 • Værktøj, maskiner og andet udstyr
 • Montering og opsætning
 • Arbejdsmiljø

Praktikum 2: En skilteopgaves udformning

Placering: Praktikperioden mellem første og andet skoleforløb på hovedforløbet (H1 til H2) Skoleophold H2

På Hovedforløb 1 afholder skolen en forberedende samtale med eleven om indholdet i Praktikum 2. Eleven medbringer referat heraf til praktikvirksomhed/praktikcenter.

Praktikdelen af praktikumopgave 2 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål: 

 • Skitser og layouts
 • Grafisk design
 • Design- og tegneprogrammer
 • Planlægning og kvalitetssikring
 • Kundebetjening og prisdannelse
 • Arbejdsmiljø

Praktikum 3: Typografi

Placering: Praktikperioden mellem andet og tredje skoleforløb på hovedforløbet (H2 til H3) Skoleophold H3

På Hovedforløb 2 afholder skolen en forberedende samtale med eleven om indholdet i Praktikum 3. Eleven medbringer referat heraf til praktikvirksomhed/praktikcenter.

Praktikdelen af praktikumopgave 3 skal tage udgangspunkt i følgende praktikmål (se de udfoldede praktik­mål sidst i denne udgave af uddannelsesordningen):

 • Skitser og layouts
 • Typografi
 • Grafisk design

Skolen skal i sit introduktionsmateriale til virksomhed og elev vedrørende det enkelte tema nærmere præcisere indholdet i praktikmålene, således som de er beskrevet i uddannelsesordningen.

Herudover skal skolens materiale angive eksem­pler på praktikumopgaver samt instruktion i aflevering af opgaverne før skoleopholdene.

Den enkelte praktikumopgave behøver ikke at indeholde samtlige praktikmål.

”Samtaler mellem virksomhed og elev”
Nedenstående kan betragtes som en ”huskeliste” i forbindelse med elev-velkomstsamtale og de samtaler virksomhed og elev skal afholde i forbindelse med udfyldelsen af de relevante afsnit af logbogen.

Introduktionssamtale:
Umiddelbart efter at eleven er startet i praktik første gang, skal virksomheden informere eleven om:

 • Virksomhedens forhold:
  • Hverdagen i virksomheden
  • Relevante regler og procedurer – herunder APV (Arbejdspladsvurdering)
  • Leverandører
  • Kundetyper
  • Samarbejdspartnere
  • Samt andre relevante forhold
 • De dele af uddannelsen, som foregår i praktikperioderne: Virksomheden skal orientere ele­ven om, hvorledes man har tænkt sig, at elevens uddannelse skal forløbe i virksom­heden – herunder afholdelse af de tre praktikumforløb.

Uddannelsessamtaler:
Virksomheden (og eleven) skal sikre, at der under hele uddannelsesforløbet jævnligt afhol­des ud­dannel­sessamta­ler mellem eleven, virksomheden og den/de svende, som er ansvar­lige for oplæ­ringen.

Samtalerne har til formål 

 • at vejlede og motivere eleven for uddannelsen og sikre, at eleven modtager oplæring i de  praktikmål, der er oplistet i logbogens skemaer.
 • at sikre en vis sammenhæng mellem det, eleven lærer i praktikperioderne og under sko­leop­ holdene.

Der skal afholdes det nødvendige antal møder og som et absolut minimum 4 møder, som skal placeres på følgende vis:

 • Et møde umiddelbart før hvert skoleophold på hovedforløbet.
 • Et møde i praktikperioden mellem sidste skoleophold og svendeprøven.

Møderne umiddelbart før hvert skoleophold – udfyldelse af logbog:
På disse møder skal virksomhed og elev drøfte, hvordan de hver især har udfyldt det skema i logbogen, som hører til den praktikperiode, der ”støder op til” skoleopholdet. Det er obligatorisk at udfylde logbogen og fremsende den til skolen, da den fungerer som den lovpligtige praktikerklæring.

Mødet mellem sidste skoleophold og svendeprøve:
Her har man mulighed for at sikre sig, at eleven ikke har nogen ”huller” i den praktiske uddan­nelse i virksomheden – jævnfør eventuelle bemærkninger fra skolen på skemaet vedrørende praktikperioden mellem 2H og 3H.

Det vil være optimalt, hvis denne samtale afholdes ret tidligt i prak­tikpe­rioden frem til svendeprøven, så eleven får så meget tid som muligt til at ”udfylde eventuelle hul­ler”.

Den enkelte samtale bør indeholde følgende emner:

 • Elevens faglige udvikling inden for de opstillede arbejdsom­råder (herunder faglig orden,  initiativ, planlægning og vurdering af eget arbejde). Er elevens niveau og ind­sats tilfreds­stil­ lende og hvad skal der arbejdes mere med?
 • Eventuelle problemer/konflikter og forslag til løsning af disse.
 • Elevens samarbejde med virksomhedens øvrige medarbejdere.
 • Aftaler om, hvilke arbejdsområder, eleven skal beskæftige sig med i virksomheden i den  kommende praktikperiode frem til næste sam­tale.