Uddannelsesstart – Uddannelsesaftale
Lærlingen kan enten starte uddannelsen på en erhvervsskole eller i en oplæringsvirksomhed.

Starter uddannelsen på en erhvervsskole, vil lærlingen blive vejledning til at finde en oplæringsplads senere i uddannelsesforløbet.

Lærlingens og oplæringsvirksomhedens digitale mødested er: https://www.laerepladsen.dk/

Når uddannelsen foregår i en virksomhed, skal der indgås en uddannelsesaftale mellem den godkendte oplæringsvirksomhed og lærlingen inden oplæringen starter.

Uddannelsesaftalen kan både indgås manuelt og digitalt. Erhvervsskolen skal godkende uddannelsesaftalen og kan være både virksomhed og læring behjælpelig – yderligere oplysninger om uddannelsesaftalen:
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/oplaering/uddannelsesaftaler

Der kan indgås forskellige typer aftaler som dækker hele uddannelsen, resten af uddannelsen eller kortere dele af uddannelsen:
Uddannelsesaftaler for erhvervsuddannelser | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Når uddannelsesaftalen er underskrevet af virksomhed og lærling skal aftalen registreres af erhvervsskolen.

Omfatter uddannelsesaftalen ikke hele uddannelsen, skal der ved afslutningen udfærdiges en erklæring for delvis gennemført oplæring– erklæringen supplere lærlingens logbog der løbende udfyldes af lærling og oplæringsvirksomhed.

Opnås der ikke en oplæringsplads efter afsluttet skoleophold eller efter afsluttet aftale kan uddannelsen efter ansøgning fortsættes ved skoleoplæring. Det er dog en forudsætning, at lærlingen ikke selvforskyldt har mistet sin læreplads og i øvrigt opfylder betingelserne for skoleoplæring. Ansøgningen skal ske til skolen i umiddelbar forlængelse af den tidligere aftales afslutning.

 

Gensidig prøvetid
Alle aftaler indeholder en gensidig prøvetid på tre måneder – skoleophold forlænger prøvetiden og tilsvarende vil sygefravær på over en måned ligeledes forlænge prøvetiden.

Indgås der flere aftale mellem samme lærling og virksomhed er der kun en prøveperiode.

Efter endt prøvetid er uddannelsesaftalen uopsigelig medmindre der sker misligholdelse af aftalen/bristede forudsætninger.

Uddannelsesaftalen vil dog altid kunne ophæves gensidigt, hvis virksomheden og lærlingen er enige.

Ophævelser eller uenighed bør løses ved inddragelse af de faglige organisationer eller Malerfagets faglige Fællesudvalg.