Uddannelsesaftale

Når du ansætter en elev, skal der oprettes en uddannelsesaftale med eleven. I aftalen fastsættes blandt andet læretid, lønforhold og lignende. Du kan rekvirere blanketten (inklusiv vejledning i at udfylde den) på Undervisningsministeriets blanketside.

Der findes mange forskellige typer aftaler, og dem kan du læse om i Undervisningsministeriets folder ”Sådan indgår du en uddannelsesaftale”.

Blanketter til ændringer i eller ophævelse af uddannelsesaftaler ligger ligeledes på blanketsiden.

Ophævelse af uddannelsesaftale (Ophævelsesblanket)

De første tre måneder af uddannelsesaftalens varighed er prøvetid, hvor hver af parterne kan ophæve uddannelsesaftalen uden begrundelse. Skoleophold regnes ikke med i prøvetiden. Hvis eleven er syg i mere end 1 måned af prøvetiden, forlænges den med et tilsvarende antal dage.

Efter prøvetiden er aftalen principiel uopsigelig, men man kan dog altid hæve uddannelsesaftalen gensidigt. 

Under visse forhold kan aftalen også hæves ensidigt – for eksempel hvis den anden part misligholder sine forpligtelser i henhold til uddannelsesaftalen. Kontakt altid din organisation, før du hæver en kontrakt ensidigt. 

Ændring af uddannelsesaftale (Tillæg til uddannelsesaftale)

Hvis eleven eksempelvis har været syg og får forlænget sin læretid, eller hvis virksomheden for eksempel ændrer ejerforhold, så skal ændringerne tilføjes i uddannelsesaftalen.

Forlængelse af uddannelsesaftale (Tillæg til uddannelsesaftale)

En uddannelsesaftale kan forlænges med et bestemt tidsrum, hvis eleven 

  • Er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10% af den fastsatte uddannelsestid
  • Er fraværende på grund af supplerende skoleundervisning 
  • Har orlov i forbindelse med graviditet og barsel

Hvis parterne er enige, skal man fremsende et udfyldt ”Tillæg til uddannelsesaftale” til teknisk skole. Ved uenighed kontaktes Fællesudvalget, som så tager stilling til en eventuel forlængelse. 

Afkortning af en uddannelsesaftale (tillæg til uddannelsesaftale)

Det er Fællesudvalget, som tager stilling til afkortning af praktiktiden. Som begrundelse for afkortning kan være elevens tidligere beskæftigelse. Det er skolen, som tager stilling til afkortning af skoleopholdene. 

(I uddannelsesbekendtgørelsens bilag er der fastsat nogle standardmeritter. Her foretages læretidsnedsættelsen automatisk af skolen).