SvendeprøvebeskrivelseTilmelding

Før eleven skal til svendeprøve fremsender Malerfagets faglige Fællesudvalg en mail til virksomheden med en anmodning om, at tilmelde eleven via www.mffu.dk/forvirksomheder/tilmeldingtilsvendeprøve. Eleven er tilmeldt, når praktikerklæring indsendes i udfyldt stand og svendeprøvegebyret på 3.700,- kr. er betalt.

Det påhviler virksomheden

  • at tilmelde eleven rettidigt.
  • at informere eleven om prøvens indhold (henvis eleven til denne side eller print siden ud til eleven)
  • at sikre sig, at eleven møder rettidigt til svendeprø­vestarten og medbringer de nødven­dige materialer og værktøjer.

Gebyret er på 3.700,- kr. pr. elev, og det dækker udgifter til lokaleleje, opsyn, bedømmelse, admi­nistra­tion samt spånplade til opgave 4.

Virksomheden afholder udgifter til materialer, elevens løn samt eventuelle rejse- og op­holds­udgif­ter. Hvis det er nødvendigt for eleven at bo på skolehjem under prøveaflæg­gelsen, skal man træffe aftale med skolen om dette.

For at kunne deltage i svendeprøven skal eleven mindst have opnået ka­rakteren 02 i skolens afslut­tende bedømmelse.

Prøvens indhold

Prøven har en varighed på 8 arbejdsdage (inklusiv introduktion) + 1 dag til bedøm­melse. Den daglige arbejdstid er fra kl. 800 til kl. 1600. Svendeprøven udføres i en bås/et rum og har til formål at dokumentere, om eleven selv­stæn­digt, kreativt og rutineret kan plan­lægge, beskrive og ud­føre korrekt bygningsma­lerar­bejde.

Der må kun benyttes vandfortyndbare malematerialer (substitutionsprincippet skal overholdes).

Tema:

Opgave 1 (eksklusiv farveefterligning), 2 og 3 i prøven udarbejdes i henhold til et givent tema. Te­maet angiver, hvilken stilhisto­risk peri­ode, svendeprøven skal udformes i.

Tema for svendeprøver i perioden 1. januar til 1. oktober 2019: Art Nouveau. Eleven kan vælge at bearbejde stilens kendetegn i en dekorativ form, der tilpasses moderne byggeri. Et temahæfte om Art Nouveau kan downloades fra www.mffu.dk/uddannelser/bygningsmaler/svendeprøve

Prøven består af 4 opgaver, som hver indgår i bedømmelsen med 25 %.

 

Opgave 1: Helhedsindtryk: Farvesætning i bås/rum – farveefterligning

Opgaven (eksklusiv farveefterligning) udarbejdes i henhold til det givne tema.

På en fortrykt opstalt i A3 format udarbejder eleven et forslag til farve­sætning af bås/rum efter et selv­valgt farvesætningsprincip og i overens­stemmelse med det givne tema.

På et andet A3-papir udfyldes fortrykt farvecirkel og farvetrekant.

Opstalten og farvecirkel/farvetrekant udleveres i underskreven stand af den tilsynsførende ved prøvens start.

Opgaven skal være løst, inden eleven må fortsætte med færdigbe­hand­ling af træværk og vægge. Opgaven skal signeres og dateres af den tilsynsførende.

Eleven farvesætter bås/rum

Eleven udfører en malet dekoration
Dekorationen kan være en selvstændig dekoration direkte på en af væggene eller bestå af de­kora­tive ele­menter som en del af farvesæt­ningen i båsen. (Dekorationen må ikke udføres på en plade).

De dekorative elementer kan for eksempel bestå af en frise/bort under den forudsæt­ning, at fri­sen/borten direkte relaterer sig til det anførte tema for svendeprøven. (Eksempelvis kan karakteristiske dekorative ele­menter i klassicismen så som tre­kantsgavle og søjler indgå i en frise/bort).

Elementer så som stuk og lignende indgår ikke i bedømmelsen af dekorationen.

Farveefterligninger
Eleven trækker to farvekort, får udleveret en del af dem og udfø­rer farve­efterligningerne. Den ene farveprøve skal indeholde én kulør samt sort og hvidt. Lysstyrke: Lys grå. Den anden farveprøve skal indeholde to kulører, sort og hvidt. Farvekortene skal være synlige under hele prøven og må ikke fjer­nes fra prø­velokalet.

Den enkelte elev aftaler med den tilsynsførende, på hvilken dag man øn­sker at udføre opga­ven. Prøven udleveres kl. 800, og der må arbejdes på prø­ven en enkelt dag. Farveefter­lignin­gen signeres af den tilsynsførende.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre farvesætning og farve­efterligning samt anvendelse af fagets kreative ele­menter.

 

Opgave 2: Behandling af tidligere behandlet træværk

Opgaven udarbejdes i henhold til det givne tema.

Tidligere behandlet træværk malebehandles med pensel, pude eller rulle. Træværket skal fremstå med ens­artet struktur – fyldningstræværk gennemstryges.

Fyldingsdør (med minimum 2 fyldinger) be­handles på den ene side. Kan døren i båsen åbnes, skal den anden side også ma­lebehandles. Døre må ikke af­monteres.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at lakere.

 

Opgave 3: Vægbehandling

Opgaven udarbejdes i henhold til det givne tema.

Eleven afrenser vægge i bås/rum og ufører maletek­niske be­hand­linger. Der skal som minimum opsættes vægbeklædning på én hel væg. Teknikker og me­to­der efter eget valg. 

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre korrekt vægbe­handling fra bund- til færdigbe­handling.

 

Opgave 4: Behandling af nyt træværk

En spånplade, som eleven i forvejen har grundet med én gang vandig grun­der på sidste skoleophold, op­byg­ges og males med pensel til og med fær­digstrygning med vandig emalje i minimum glans 70 til MBK-udfaldskravet “dækket, lukket, glat og jævn flade”. Spånpladen skal behandles på over­flade og kant.

Eleven får sin plade udleveret af den tilsynsførende ved svendeprøvens start, og den må ikke fjernes fra lokalet.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre en korrekt op­bygning af nyt træværk til det givne udfaldskrav. 

 

Bedømmelse

Prøven bedømmes af en kommission på 4 medlem­mer. Bedømmelsen foregår ano­nymt, og der gives karakterer efter 7-skalaen

12 Den fremragende præstation

Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets , med ingen eller få uvæsentlige mangler

10 Den fortrinlige præstation

Præstationen demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

7 Den gode præstation Præstationen demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
4 Den jævne præstation

Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige mangler

02 Den tilstrækkelige præstation Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
00 Den utilstrækkelige præstation

Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af op­fyldelse af fagets mål

-3 Den ringe præstation Karakteren gives for den helt uacceptable præstation

 

Hvert kommissionsmedlem afgiver én hel karakter for hver af opgaverne, og der skal altid gives karak­ter for hver op­gave. Det enkelte medlems karakter fremkommer ved at lægge de 4 karakterer sammen og herefter dividere med 4.

De enkelte medlemmers karakterer sammentælles, divideres med 4 og afrundes til én de­cimal. (Der indgår således hele 16 ka­rakterer i bedømmelsen). Hver af de 4 opgaver indgår med 25% i karakteren.

Det fremkomne tal er elevens foreløbige svendeprøvekarakter. Der kan ikke rundes op til 02.

 

Mundtlig præsentation

Når kommissionen har bedømt prøverne, indkaldes eleverne på samme dag enkeltvis for at præsentere deres svendeprøve overfor 2 eller 4 kom­missionsmedlemmer, som kan betragtes som kunder til elevens ar­bejde. Elevens redegørelse og efterfølgende dialog må maksi­malt vare 5 mi­nut­ter.

Præsentationen foregår i elevens bås/rum og giver eleven mulig­hed for at redegøre for, hvilke tanker eleven har gjort sig for at udføre opgaven i forhold til det udmeldte tema – og i øvrigt at redegøre for hvorfor prøven ser ud, som den gør.

Herefter foretages den endelige bedømmelse.

Kommissionsmedlemmernes vurdering af den mundtlige præsenta­tion skal be­tragtes som en finjuste­ring af den tidligere be­døm­melse. Man har således mulighed for at få fjernet ”den sidste rest af tvivl” med hensyn til den allerede givne karakter. Præsenta­tionen kan kun i særlige tilfælde ændre den givne karak­ter. Ka­rakteren kan kun hæ­ves og kun med 0,2.

Afslutningsvis præsenteres eleven for sin endelige svendeprøvekarakter, som altid skal be­grun­des over­for eleven.

Den opnåede karakter omregnes til 7-trinsskalaens hele karakterer, som indskrives sammen med ka­rakterbetegnelse og ETCS-karakterskala-bogstav i svendebrevet på følgende vis: 

 

Opnået karakter

(Indskrives ikke i svendebrev)

Betegnelse

Karakter

ETCS

02 – 2,9

Bestået

02

E

3,0 – 5,4

Bestået

4

D

5,5 - 8,4

Bestået

7

C

8,5 – 9,9

Bestået med ros

10

B

10,0 – 10,9

Bestået med bronzemedalje

10

B

11,0 – 12,0

Bestået med sølvmedalje

12

A

 

Dokumenteret snyd medfører bort­visning fra svendeprøven. Eleven har efterfølgende mulighed for at aflægge svende­prøve for egen regning ved en kommende svendeprøveafvikling. (Virksomheden er ikke forpligtet til at forlænge uddannelsesaftalen frem til næste prøveafvikling).