Ny svendeprøve i skilteteknikeruddannelsen 

 

 I juni 2020 trådte en ny svendeprøve i kraft. Den seneste udgave, som trådte i kraft i november 2020, er beskrevet relativ kort i nedenstående. De komplette retningslinjer for prøven fremgår af ”Retningslinjer for svendeprøve (PDF)”.

Prøven er ændret, men indholdet i den nye prøve ligger fuldstændigt indenfor uddannelsesbekendtgørelsen og de gældende praktikregler.

Svendeprøven afholdes på College360 og på TEC – Technical Education Center. Den har en varighed på 7 arbejdsdage plus 1 dag til bedømmelse og præsentations­samtaler. Prøven afholdes 2 gange årligt med afslutning senest fredag i uge 24 og i løbet af uge 50 .

Selv om svendeprøven afholdes på en erhvervsskole, er den ikke en del af et skoleophold, og der udbetales derfor ikke lønrefusion fra AUB til virksomheden under prøven.

Foruden eventuelle opholdsudgifter skal virksomheden betale de udgifter, der er forbundet med transport til og fra svendeprøven. Hvis eleven selv stiller bil til rådighed, skal der betales med statens kørepengetakster. Der kan ikke søges om tilskud til disse udgifter.

Svendeprøven har til formål at dokumentere, at eleven selvstændigt, kreativt og rutineret kan planlægge, beskrive og udføre korrekt skilteteknikerar­bejde.

Svendeprøven skal således dokumentere, om eleven har opfyldt de fastsatte mål for uddannelsen. Derfor skal eleven vise, at man behersker de forskellige discipliner, og derfor skal samtlige 7 opgaver udføres. Hvis eleven ikke har påbegyndt arbejdet på en opgave, vil man således ikke have bestået prøven. 

Svendeprøven præsenteres på en udstillingsflade. Flade, bord og stol er til rådighed fra prøvens start.

Eleverne skal have adgang til fræsebord og overfræser.

 

Software
Skolen stiller følgende software til rådighed:

En alsidig billeddatabase i høj opløsning

SignLab version 9 (eller senere version)

Flexisign 10 (eller senere version)

Corel Draw version X6 (eller senere version)

Adobe Illustrator version CS6 (eller senere version)

Adobe PhotoShop version CS6 (eller senere version)

Eleverne må ikke medbringe programmer.

 

Printmedier
Alle elever skal benytte nedenstående printmedier, som stilles til rådighed af skolen:

En blank folie (kampagnekvalitet) og en mat folie (kampagnekvalitet)

En printbar wrapping-folie med luftkanaler

Matte og blanke laminater til ovenstående

Tema
Prøven består af 7 opgaver. Med undtagelse af opgave 4 (Opretning af logo) og opgave 5 (Farvefterligning) skal alle opgaver udarbejdes i henhold til temaet.

Indhold:

Indholdet i prøven er stort set det samme som i den tidligere prøve.

Opgaver i den tidligere prøve:   

Opgave 1: Design af logo   

Opgave 2: Typografi: Montering af bogstaver       

Opgave 3: Opgaver på dekorationsflade

Opgave 4: Beskrivelse af materialevalg

Opgave 5: Rentegning af logo   

Opgave 6: Farveefterligning         

Opgave 7: Billedbehandling     

Opgave 8: Foliemontering

Opgave 9: Mundtlig præsentation 

 

Opgaver i den nye prøve:

Opgave 1: Design af logo

Opgave 2: Montering af bogstaver

Opgave 3: Opgaver på dekorationsflade

Opgave 4: Opretning af logo

Opgave 5: Farveefterligning

Opgave 6: Billedbehandling

Opgave 7: Foliemontering

Mundtlig præsentation

Beskrivelse af materialevalg indgår nu i den nye opgave 6: Billedbehandling. I den gamle prøve talte den mundtlige præsentation på lige fod med de faglige opgaver. Et 12-tal i præsentationen kunne således have stor indflydelse på det endelige resultat. I den nye prøve er betydningen reduceret betydeligt.

Opgave 1: Design af logo
Der designes et logo og/eller en logotype (bearbejdet skrift), hvori tema-navnet indgår. Teknikker efter eget valg. Designforløbet skal dokumenteres fra første idé til produktionsklart logo med for­arbejder (skitser, skærm­dumps). Designforløbet skal indeholde en argumentation for de valg og overvejelser, der er foretaget undervejs. Inspiration og brug af materiale fra Internettet skal doku­menteres med skærmdumps. Kopiering af eksisterende logo/logotype er ikke tilladt. Tek­nik efter eget valg.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at arbejde kreativt med idéoplæg.

Opgave 2: Typografi: Montering af bogstaver
Eleven monterer minimum to sammenhængende skriftlinjer udskåret i folie eller i andet materiale. Der skal være tale om bogstaver/tal. Antallet af bogstaver/tal skal minimum være på 100 (mellemrum og tegnsætning tæller ikke med) i minimum 2 størrelser. Der skal være både versaler og minuskler. Linjerne behøver ikke at være vandrette.

Logo/logotype kan ikke være en del heraf. Materialer og teknikker til skriftlinjer efter eget valg.

Opgaven skal dokumentere, at eleven kan foretage en typografisk tilpasning, herunder skriftvalg og spatiering. 

Opgave 3: Opgaver på dekorationsflade
Der udføres en dekorationsflade (En alu-sandwich plade. L: 3 m. H: 2m).

Dekorationsfladen skal indeholde et eller flere 3-dimensionelle elementer, som eleven selv fremstiller.

Dekorationsfladen skal indeholde:

Logo og/eller logotype fra opgave 1 udføres tredimensionelt på minimum 0,50m2 (målt på ydermål)

Skriftsnittet fra opgave 2

Et redigeret billede eller en redigeret billedkombination printet på folie.

Opgaveløsningen skal indeholde folie­løsninger, men ikke nødvendigvis på hele pladen.

Materialer og metoder efter eget valg.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre de valgte teknikker kor­rekt, evne til billedbehandling, forståelse for se-afstand samt at kunne komponere elementerne på den givne flade.

Opgave 4: Opretning af logo

Del 1 – Varighed: 60 minutter
Svendeprøvekommissionen udleverer det samme logo til alle elever. Elevens opgave er at oprette logoet, og fremstille en skæreklar vektorfil i minimum 2 farver.
Der udføres et farveprint af logoet i hårstreg (hairline maks. 0,1 mm). Det printes i størrelsesforforhold 1:1 på pergamentpapir eller transparentfilm i A3 format med angivelse af pasning.

Del 2 – Ingen tidsbegrænsning
Eleverne skærer logoet i folie i minimum 2 farver og monterer det på en 3-5 mm PVC-plade i A3.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at foretage en digital opretning/rentegning og til at producere og montere folien med pas i to retninger eller med overlæg/stød.

Opgave 5: Farveefterligning
Hver elev får udleveret en farveprøve i RAL-, Pantone- eller foliefarve. Eleven udfører en digital farveefterligning, som printes på et stykke blankt folie og på et stykke mat folie.

Opgaven har til formål at dokumentere elevens evne til at konvertere fra en farve­prøve til et di­gitalt farvesystem.

Opgave 6: Billedbehandling
Del 1 – Varighed: 3 timer
Eleven skal foretage redigering af et digitalt billede. Herudover skal eleven indsætte skiltning, som tager udgangspunkt i logo og typografi fra opgave 1 og 2. Billedet printes i A3-størrelse på papir af høj kvalitet.

Del 2 – Ingen tidsbegrænsning
Eleven skal nøjagtigt beskrive, hvordan skiltningen fra opgave 1 og 2 vil skulle fremstilles og monteres i virkeligheden. Det skal således være muligt, at en anden skiltetekniker vil kunne fremstille og montere skiltningen på baggrund af beskrivelsen. Tidspunkt for udførelse af denne del af opgaven er valgfri. Eleven skal således beskrive og begrunde valg af alle materialer til fremstillingen af den viste skiltning - herunder plader, pladetykkelser, andre materialetyper, overfladebehandling, folier, monteringssystem, holdbarhed, antal osv.

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at foretage digital billedbehandling samt materialevalG.

Opgave 7: Foliemontering
Eleven får udleveret en skalstol, som skal placeres foran dekorationsfladen. Stolen skal indpakkes i folie på yder- og inderside samt kant. Stolen skal dekoreres i henhold til det givne tema og indgå i elevens samlede løsning af opgaven.

Opgaven skal dokumentere elevens færdigheder i foliemontering.

Mundtlig præsentation
Når svendeprøvekommissionen har bedømt prøverne, indkaldes eleverne enkelt­vis for at præsentere deres svendeprøve overfor kommissionen. Svendeprøvekommissionens vurdering af den mundtlige præsenta­tion skal be­tragtes som en finjustering af den tidligere be­dømmelse. Man har således mulighed for at få fjernet ”den sidste rest af tvivl” med hensyn til den alle­rede givne karakter.

Præsentationen kan kun i særlige tilfælde ændre den givne karakter. Karakteren kan kun hæ­ves med 20 point.

Bedømmelse
Bedømmelsen foretages stadig af 4 svendeprøvekommissionsmedlemmer. Tidligere gav hvert medlem en karakter, som dannede grundlag for det endelige resultat. Nu skal bedømmelsen udføres i fællesskab, og der skal være enighed om det opnåede antal point.

Tidligere blev de 9 opgaver hver bedømt i henhold til 7-trins-karakterskalaen (se nedenfor), og den er ikke helt fyldestgørende. Derfor har Fællesudvalget indført en bedømmelse, hvor der gives point: Hver opgave udløser et vist antal point, hvis eleven udfører opgaven fejlfrit. I hver opgave er der så beskrevet en række forhold, som giver et point-fradrag.

Bedømmelsen bliver således mere præcis, og det bliver helt tydeligt, hvorfor eleven ikke har opnået det maksimale antal point i den enkelte opgave.

De enkelte fradrag er beskrevet i PDF-filen "Retningslinjer for den nye svendeprøve (november 2020).

Foruden bedømmelse af de 7 opgaver bliver der også givet en bedømmelse for helhedsindtrykket af prøven. 

Ud over de antal point, eleven opnår i bedømmelsen, kan der i nogle af opgaverne suppleres med bonuspoint, hvis eleven har udført et ekstraordinært arbejde i løsningen af opgaven.

Bonuspointene i de enkelte opgaver er beskrevet i PDF-filen "Retningslinjer for den nye svendeprøve (november 2020)".

Omregning af point til karakterskala
Det samlede antal point omregnes til karakterer i 7-trins-skalaen i henhold til nedenstående omregningstabel. Svendebrevet skal indeholde karakterbeskrivelse på tre måder: 

  • Karakter i henhold til 7-trins-skalaen
  • Karakterbetegnelse
  • ETCS-bogstav (Dette er en international karakterskala)  

Antal point
(indskrives ikke i svendebrevet

 

Karakter

Karakterbetegnelse

ETCS

              9.400-11.035

12

Sølvmedalje

A

             8.460-9.399

12

Bronzemedalje

A

             7.332-8.459

10

Bestået med ros

B

             6.580-7.331

7

Bestået

C

             5.640-6.579

4

Bestået

D

              4.700-5.639

02

Bestået

E

              2.350-4.699

0

Ej bestået

 

              0-2.349

÷ 3

Ej bestået

 

Eleven er først udlært på den dag, der er angivet som afslutningsdato på ud­dannelses­aftalen.

 

 7-trins-karakterskalaen

 12: Den fremragende præstation: Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

 10: Den fortrinlige præstation: Præstationen demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

 7: Den gode præstation: Præstationen demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

 4: Den jævne præstation: Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

02: Den tilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

 00:   Den utilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af op­fyldelse af fagets mål

 -3:   Den ringe præstation: Karakteren gives for den helt uacceptable præstation

 Svendeprøve i skilteteknikeruddannelsen

 

Tilmelding
For at kunne deltage i svendeprøven skal virksomheden udstede en praktikerklæring, og skolen skal udstede et skolebevis som dokumentation for, at eleven har gennemført uddannelsens skoledel.

Gebyret på pt. 7.100,- kr. dækker udgifter til lokaleleje, opsyn, bedømmelse, administration og materia­ler. Udgifter til elevløn samt eventuelle rejse- og opholdsud­gif­ter afholdes af virksomheden. Hvis eleven skal bo på skolehjem, skal man træffe aftale med skolen ved begyndelsen af det sidste skoleophold. 

Eleven er først tilmeldt prøven, når Fællesudvalget har modtaget en praktikerklæring og svendeprøvegebyret.

Selve indbetalingsproceduren beskrives på et senere tidspunkt.