Svendeprøve i skilteteknikeruddannelsen 

Selv om svendeprøven afholdes på teknisk skole, er den ikke en del af et skoleophold, og der er derfor ikke AUB-lønrefusion under prøven.

Tilmelding

Fællesudvalget fremsender en praktikerklæ­rings­blanket og et girokort. Virksomheden tilmelder eleven ved at returnere en udfyldt praktik­erklæringsblan­ket og indbetale svendeprøvegebyr på giro­kortet. Det påhviler virksomheden at tilmelde eleven rettidigt.

For at kunne deltage i svendeprøven skal der være udstedt skolebevis for eleven. Hvis eleven ikke har gennem­ført uddan­nelsens skoledel, tilbagesender Fællesudvalget svendeprøvegebyret.

Gebyret på pt. 7.100,- kr. dækker udgifter til lokaleleje, opsyn, bedømmelse, administration og materia­ler. Udgifter til elevløn samt eventuelle rejse- og opholdsud­gif­ter afholdes af virksomheden. Hvis eleven skal bo på skolehjem, skal man træffe aftale med skolen ved begyndelsen af det sidste skoleophold. 

Dokumenteret snyd medfører bort­visning fra svendeprøven. Eleven har efterføl­gende mulighed for at aflægge svende­prøve for egen regning ved en kommende svendeprøveafvikling. 

Svendeprøvens placering og varighed

Prøven varer i alt 8 dage: 7 arbejdsdage (inklusiv praktisk introduktion og præsentation af tema) + 1 dag til elevpræ­senta­tion af prøve og bedømmelse. Arbejdstid: Fra kl. 800 til 1600. Printere må kun benyttes i dette tidsrum.

Prøven afholdes 2 gange årligt både på Teknisk Skole Silkeborg og på TEC. Den afvikles tidsmæssigt forskudt, således at det seneste hold afsluttes fredag i uge 24 og fredag i uge 50. 

Svendeprøve i skilteteknikeruddannelsen

Software

Skolen stiller følgende software til rådighed: SignLab version 7.1 (eller senere version), Flexisign 8 (eller senere ver­sion), Corel Draw version X4 (eller senere version), Adobe Illustrator version CS2 eller senere, Adobe PhotoShop version CS2 eller senere. Eleverne må ikke selv medbringe programmer.

Printmedier

Alle elever skal benytte følgende printmedier, som stilles til rådighed af skolen: En blank folie (5 års kvalitet) og en mat folie (kampagnekvalitet). 

Prøvens indhold og tema

Prøven foregår i et netværk, hvor den tilsynsførende/svendeprøvekommissionen har adgang til elevens arbejdsstation. Eleverne har adgang til Internettet.

Prøvens tema består af et emne, som er formuleret ved en overskrift og en under­linje, som begge skal fremgå af svendeprøven. Temaet kan suppleres med en række elementer, som skal indgå i løsningen. 

Prøven består af 9 opgaver, som præsenteres på et bord og på en udstillingsflade (En lodretstående, ubrudt alu-sand­wich-plade. (Længde: 3m, Højde: 2 m).

Opgave 2 og 3 skal indeholde skrift i et omfang, der gør det muligt at vurdere elevens typografiske færdig­heder.

Skriften skal være på minimum 20 bogstaver, og den skal inde­holde både versaler og mi­nuskler.

Udstillingsfladen skal indeholde et eller flere 3-dimensionelle elementer. Hver elev tildeles et beløb (se opgave 3) til indkøb af materiel, der dækker dette behov - ek­sempelvis udfræsede elementer, plader, LED-belysning, særligt befæsti­gelsesmate­riel o.l. Al ef­terbehandling af indkøbte elementer foretages af eleven.

Opgave 1: Design af logo

Der designes et logo/en logotype, der passer til temaet. Designforløbet skal dokumenteres fra første idé til produktions­klart logo med for­arbejder (skitser, skærm­dumps), og ele­ven skal vedlægge en argumentation for de valg og overvejel­ser, der er foretaget undervejs. Inspiration og brug af materiale fra Internettet skal doku­menteres. Tek­nik efter eget valg. 

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at arbejde kreativt med idéop­læg. 

Opgave 2: Typografi: Montering af bogstaver

Eleven monterer to sammenhængende skriftlinjer med digitalt egen-fremstillede bogstaver, hvoraf den ene linje fremvi­ser en skrift­højde på minimum 10 cm. Linjerne behøver ikke at være vandrette. Logo/logotype kan ikke være en del heraf.

Materiale til skriftlinje efter eget valg. 

Opgaven skal dokumentere, om eleven kan foretage en typografisk vurdering ek­sempelvis vedrørende spatiering.

Opgave 3: Opgaver på dekorationsflade

Der udføres en dekorationsflade (En alu-sandwich plade. Længde: 3 m. Højde: 2m), som indehol­der 

  • Logo fra opgave 1
  • Skriftsnittet fra opgave 2
  • En billedkomposition printet på folie. Eleven definerer opløsning i forhold til den givne se-afstand. Billederne tilvejebringes fra et billedbibli­otek, som er til rådighed under prøven, frit tilgængeligt fra Internettet eller egne fo­tos taget indenfor svendeprøvens rammer. 

Printet kan udover billede indeholde tekst, logoer, stregtegninger o.l. 

Opgaveløsningen skal indeholde folie-løsninger. 

Materialer og metoder efter eget valg. 

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at udføre de valgte behand­linger kor­rekt, evne til billedbehandling, forståelse for se-afstand samt at kunne komponere elementerne på den givne flade. 

Opgave 4: Beskrivelse af materialevalg

I beskrivelsen af temaet, er det angivet, om skilteopgaven er uden­dørs/indendørs, og om der er tale om en midlerti­dig/permanent løsning. Ud fra disse bindinger argumenterer og begrunder eleven i punktform sit materia­levalg (herun­der opsæt­ningsmetoder og –materialer) og sine løsningsmodeller i opgaverne 3 og 8. 

Deadline for materialebestilling: Prøvens 2. dag kl. 12.00. Deadline for bestilling af fræs/andet materiel (max. 300,- + moms): Prøvens 2. dag kl. 16.00. 

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at foretage korrekt materiale­valg i hen­hold til de givne vilkår for temaets udformning. (Der er således ikke nødven­digvis sammenfald mellem de i denne opgave beskrevne materialer og de i de øvrige opgaver anvendte materialer).

Opgave 5: Rentegning af logo

Svendeprøvekommissionen udleverer et logo, og eleven fremstiller en skæreklar vektorfil af logoet i minimum 2 farver. Logoet er forskelligt fra elev til elev. Der skal udarbejdes en mappe med titlen ”Opgave 5: Logo”, hvor arbejds­proces­sen dokumente­res ved hjælp af et passende antal filer. 

Der udføres et farveprint af logoet i A3 format i hårstreg med angivelse af pas og overlæg osv. Logoet skæres i folie i minimum 2 farver og monteres på en PVC-plade. 

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at foretage digital rentegning samt montering af folie med pas i to retnin­ger, enten udført i overlæg eller stød.

Opgave 6: Farveefterligning

Hver elev får udleveret en farveprøve i RAL eller Pantone-farve, og eleven udfører en digital farveefterlig­ning, som printes (i A4 format) på et stykke blankt og et stykke mat folie. Eleven modta­ger oplys­ning herom ved prøvens begyn­delse. Farveprøven vurderes enten vandret eller lodret i fast lyskilde uden dagslys fra et fast betragtningssted, som aftales ved svendeprøvens start. 

Opgaven har til formål at dokumentere elevens evne til at konvertere fra en farve­prøve til et di­gitalt farvesystem.

Opgave 7: Billedbehandling

Opgaven løses samtidig af alle elever. Va­righed: 3 timer. Eleven skriver sit elevnummer på opgaveløsningen og afleverer denne til den til­synsførende, som herefter påfører afleveringstidspunkt og underskriver. 

Svendeprøvekommissionen udleverer 1 billede i JPEG-format af byg­ning/forretning/virksomhed e.l. med eksisterende skilt­ning. Eleven foretager heref­ter redigering af billedet og indsætter elementer fra op­gave 1, 2 og evt. 3 og tilpas­ser billedet til en salgssitua­tion/præsentation. Svendeprøvekommissionen kan definere yderligere tilretninger af det udleverede bil­lede. Billedet printes i A3 på blank folie eller papir af høj kvalitet. Ved print accepteres max. 10 mm margin. 

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at foretage digital billedbehandling. 

Opgave 8: Foliemontering

Eleven får udleveret en skalstol, som skal placeres foran dekorationsfladen. Stolen skal indpakkes i folie på yder- og inderside samt kant. Stolen skal dekoreres i henhold til det givne tema og indgå i elevens sam­lede løsning af opgaven. Dekorationen kan udføres som print og/eller skåret i dekorationsfolie. Inden produktion skal eleven udarbejde en designskitse i måle­stoksforhold. 

Opgaven skal dokumentere elevens færdigheder i foliemontering. 

Opgave 9: Præsentation

Eleven præsenterer sin opgaveløsning for svendeprøvekommissionen. Elevens redegørelse må maksimalt vare 5 mi­nutter. Præsentationen foregår foran elevens dekorationsflade. Eleven skal ud fra sin materiale-rekvisition redegøre for materialevalg- og forbrug og herefter redegøre for/begrunde de valgte løsninger. 

Opgaven skal dokumentere elevens evne til at formidle sin opgaveløsning. 

Der kan gives følgende karakterer i henhold til 7-trins-skalaen: 

12: Den fremragende præstation: Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 

10: Den fortrinlige præstation: Præstationen demonstrerer omfattende opfyl­delse af fagets mål, med nogle mindre væsent­lige mangler 

7: Den gode præstation: Præstationen demonstrerer opfyldelse af fa­gets mål, med en del mangler 

4: Den jævne præstation: Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 

02: Den tilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyl­delse af fagets mål

00: Den utilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, som ikke demonstre­rer en ac­ceptabel grad af op­fyldelse af fagets mål 

-3: Den ringe præstation: Karakteren gives for den helt uacceptable præstation

Hvert kommissionsmedlem afgiver 10 karakterer – én for hver af nedenstående discipliner: 

Karakter 1: Design af logo

Karakteren udtrykker elevens evne til at arbejde kreativt med idéop­læg. Vurderingsgrundlag: Opgave 1.

Karakter 2: Typografi og layout

Karakteren udtrykker elevens evne til at arbejde med typografi og layout. Vurderingsgrundlag: Opgave 1 + 2 + 3 + 7 +8.

Karakter 3: Opgaver på dekorationsflade

Karakteren udtrykker elevens evne til at udføre de valgte teknikker kor­rekt. Vurderingsgrundlag: Opgave 1 + 2+ 3

Karakter 4: Beskrivelse af materialevalg

Karakteren udtrykker elevens evne til at foretage korrekt materiale­valg i hen­hold til de givne vilkår for temaets udformning. Vurderingsgrundlag: Opgave 4.

Karakter 5: Rentegning af logo

Karakteren udtrykker elevens evne til at foretage digital rentegning. Vurderingsgrundlag: Opgave 5.

Karakter 6: Farveefterligning

Karakteren udtrykker elevens evne til at konvertere fra farveprøve til di­gitalt farvesy­stem. Vurderingsgrundlag: Opgave 6. 

Karakter 7: Billedbehandling

Karakteren udtrykker elevens evne til at foretage digital billedbehandling. Vurderingsgrundlag: Opgave 7.

Karakter 8: Foliemontering

Karakteren udtrykker elevens evne til at montere folie. Vurderingsgrundlag: Opgave 8. 

Karakter 9: Helhedsindtryk

Herunder om emnet er forstået og om tema og udtryk passer sammen. Karakteren skal udtrykke elevens forståelse af opgaven. Vurderingsgrundlag: Opgave 1 + 2 + 3 +7 + 8. 

Karakter 10: Præsentation

Opgaven dokumenterer elevens evne til at formidle sin opgaveløsning. Vurderingsgrundlag: Opgave 9.

Kommissionsmedlemmets karakterer sammenlægges og divideres med 10. Herefter sammentælles medlemmernes karakterer, divideres med 4 og afrundes til én decimal. (Der indgår således hele 40 ka­rakterer i bedømmelsen). Denne karakter indskrives ikke i svendebrevet, men afrundes til 7-trinsskalaens hele karakterer, som herefter indskrives sam­men med karakterbeteg­nelse og ETCS-karakterskala-bogstav i svendebrevet på følgende vis: 

Opnået karakter (indskrives ikke i svendebrev)

Betegnelse

Karakter

ETCS

                   02 – 2,9

Bestået

    02

   E

                   3,0 – 5,4

Bestået

      4

   D

                   5,5 - 8,4

Bestået

      7

   C

                   8,5 – 9,9

Bestået med ros

    10

   B

                   10,0 – 10,9

Bronzemedalje

    10

   B

                   11,0 – 12,0

Sølvmedalje

    12

   A

Eleven er først udlært på den dag, der er angivet som afslutningsdato på ud­dannelses­aftalen.