Afsluttende faglig prøve i autolakereruddannelsen

Den afsluttende faglige prøve i autolakereruddannelsen er en del af sidste skoleophold i uddannelsen, og den er omfattet af de bestemmelser, der er gældende for sko­leophold - herunder den gældende eksamensbekendtgørelse. 

Tilmelding

Det er Teknisk Skole Silkeborg, der afvikler prøven, og skolen indkalder eleven til prøven ved indkaldelse til det sidste skoleophold. Eleven bliver således tilmeldt automatisk.

Herudover skal virksomheden fremsende en praktikerklæringsblanket til Ma­lerfa­gets faglige Fællesudvalg senest ved det sidste skoleopholds start.

Virksomheden modta­ger blan­ketten direkte fra Fællesudvalget. Der opkræves et gebyr på 900,- kr. til dækning af blandt andet de faglige censo­rers bedømmelse af prøven.

Indhold

Prøven består af 

 • En skriftlig prøve med opgaver indenfor ”Opmåling og prisberegning” og ”Mate­ria­lelære”. Varighed: 4 klokketimer.

Skriftlig op­slagsmateriale herunder ele­vens egne notater og regnemaski­ner må anven­des under løsning af opga­ven. Elever, der ønsker det, kan få opga­verne læst op. 

 • En praktisk prøve, som indeholder en række opgaver af forskelligt omfang: 
 1. Behandlingsopbygninger til færdigbehandling: 20 timer
 2. Montering/påmaling af stafferinger: 5 timer
 3. Færdiglakering med relevante produkter: 5 timer
 4. Farveefterligning: 3 timer 

Varighed: 33 klokketimer: Daglig arbejdstid: 800-1630 inklusiv pause.

Den praktiske prøve udføres med vandige materi­aler, da de an­vendte produk­ter skal overholde de til enhver tid gældende regler for VOC indhold.

Det er skolen, som vælger materialeleverandører, men skolen bør så vidt mu­ligt til­stræbe, at eleverne kan benytte produkter, som de har arbejdet med ude i praktikvirk­somhederne. De konkrete opgaver udarbejdes af skolen efter samråd med det lokale ud­dannel­sesud­valg. Læreren skal være til stede under udfø­relsen af de praktiske opgaver. Eleverne må ikke modtage vejled­ning under prøven. 

Bedømmelse og karaktergivning

Prøven bedømmes af eksaminandens lærer og 2 censo­rer, som er udpeget af Ma­ler­fagets faglige Fællesudvalg. De repræsenterer såvel arbejdsgiver- som ar­bejdsta­gersiden og har den for­nødne indsigt i uddannelsen og i de fagområder, prøven omfatter. 

En censor er inhabil, såfremt vedkommende er/har været elevens læreme­ster, er beslægtet med vedkommende eller på anden måde er personlig inte­resseret i prø­vens resultat. 

Ved bedømmelsen af den skriftlige prøve giver læ­reren og de to censo­rer hver 1 karak­ter. Elevens karakter ved prøven fremkommer som et gennem­snit af de 3 af­givne karak­terer. 

Karakteren for den skriftlige prøve vægtes med 1/4 af den samlede bedøm­melse af prø­ven. 

Ved bedømmelsen af den praktiske prøve giver læreren og de to cen­sorer hver 1 karakter. Elevens karakter ved prø­ven fremkommer som et gennem­snit af de 3 af­givne karakte­rer.

Samlet karakter for prøven

De samlede karakter fremkommer på følgende vis: 

 • Karakteren for den praktiske prøve ganges med 3
 • Herefter lægges karakteren for den skriftlige prøve til
 • Summen divideres med 4 og afrundes herefter til én decimal.

Prøven er bestået, hvis eleven mindst opnår karakteren 02. Der kan ikke rundes op til 02. 

Dokumenteret snyd medfører bort­visning fra svendeprøven. Eleven har efterfølgende mulighed for at aflægge svende­prøve for egen regning ved en kommende svendeprøveafvikling. (Virksomheden er ikke forpligtet til at forlænge uddannelsesaftalen frem til næste prøveafvikling). 

Skolen orienterer eleven om delresultater og slutresultat ved skoleopholdets afslut­ning. 

Bedømmelsen foretages efter 7-skalaen: 

12: Den fremragende præstation: Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler 

10: Den fortrinlige præstation: Præstationen demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 

7: Den gode præstation: Præstationen demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 

4: Den jævne præstation: Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 

02: Den tilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål 

00: Den utilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af op­fyldelse af fagets mål

-3: Den ringe præstation: Karakteren gives for den helt uacceptable præstation

Den opnåede karakter afrundes til 7-trinsskalaens hele karakterer som indskrives sammen med ka­rakterbetegnelse og ETCS-karakterskala-bogstav i svendebrevet på følgende vis: 

Opnået karakter

Betegnelse

Karakter

ETCS

02 – 2,9

Bestået

02

E

3,0 – 5,4

Bestået

4

D

5,5 - 8,4

Bestået

7

C

8,5 – 9,9

Bestået med ros

10

B

10,0 – 10,9

Bestået med bronzemedalje

10

B

11,0 – 12,0

Bestået med sølvmedalje

12

 

Svendebrev

Malerfagets faglige Fællesudvalg udsteder svendebrev til eleven. Skolen overræk­ker/sender det til elevens praktikvirksomhed ved skoleopholdets afslutning. 

Svendebrev udstedes når:

 • Virksomheden har fremsendt en praktikerklæring i udfyldt stand til Fællesud­val­get.
 • Læretiden er udstået.
 • Eleven mindst har opnået karakteren 2,0 i den afsluttende faglige prøve.

Klage over prøven

Klager afgøres af skolen i samråd med Fællesudvalget. Eleven skal afgive sin skrift­lige klage til skolen senest 1 uge efter, at eleven har modta­get prøveresulta­tet.

Manglende udlæring

Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende prøve, en ny prøve even­tuelt efter sup­plerende prak­tikuddannelse eller skoleundervisning.

Sygdom

Elever, som har været forhindret i at fuldføre prøven på grund af dokumente­ret sygdom eller anden tvingende årsag, kan deltage i en ny prøve, som til­rettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg.